Ниигэм 9 dec 2020 258

Улаан-Үдэ хото шадар эмнэлгын шэнэ байшан нээгдэхэнь

Улаан-Үдэ хото шадархи Солдатский, Исток тосхонуудта хамтадаа 11 мянганһаа үлүү зон ажаһууна.

Эдэнэртэ эмнэлгын хангалтануудые гүйсэд үзүүлжэ байха зорилготойгоор Улаан-Үдэ хотын захиргаан шэнэ амбулаториин байшан абаха ажал ябуулна.

Алас Дурна зүгэй субсидиин аргаар шэнэ байшан худалдан абтажа, 565,4 дүрбэлжэн метр хэмжээтэй газарта шэнэ эмнэлгын эмхин түхеэрэгдэхэнь.

Байгша оной эхинһээ энэ асуудал харагдажа, мүнөө шиидхэгдэбэ гээд хотын захиргаанай мэргэжэлтэд мэдээсэнэ. Ерэхэ жэлэй январь һараһаа эндэ хоёр терапевт, хоёр педиатр, хамтын эмнэлгын хоёр эмшэд хүн зондо туһа хүргэжэ эхилхэ. Гадна хэлсээгээр невролог, окулист, хирург, эндокринолог болон бусад шэглэлтэй эмшэд ерэжэ байха.

Анхан эдэ тосхонуудай ажаһуугшад Улаан-Үдэ хотын поликлиникануудта хандадаг һэн.

Урагша хойшоо ябажа, нилээд саг үнгэрдэг. Эмшэндэ ошоод, зоной олон байхада орожо үрдингүй һөөргөө бусаха ушарнууд олон байгаа»,- гэжэ ажаһуугшад хэлэнэ.

 Энээнһээ гадна Улаан-Үдэ хотын захиргаан Солдатский тосхондо соёлой болон спортын гуламтада, полициин пунктда таарама байшангуудые хараха түсэбтэй.

Һүүлэй гурбан жэлэй туршада Солдатский, Исток тосхонуудта ажаһуугшадай тоо улам дээшэлжэ, 2024 ондо 15 мянганһаа үлэжэ болохо гээд багсаамжалагдана.

Фото: Улаан-Үдэ хотын захиргаан