Ниигэм 9 dec 2020 265

​Буряад Уласай Арадай Хуралай һунгамалнууд Хойто-Байгалай аймагай ажаһуугшадай хандалгануудаар ажал ябуулна

© фото: pixabay.com

Хүүгэдэй спорт дэмжэлгэ болон үйлсэнүүдые зайн галтай болгохо. Арадай Хуралай депутадууд Хойто-Байгалай аймагай ажаhуугшадай хандалгануудаар ажал ябуулhаар. Байкальское нютагай багахан hургуули мүн Нижнеангарскда тамирай клуб хэр ажамидарнаб? Удаадахи хөөрөө анхарагты.

Байкальское нютагай hургуули ехэ бэшэ юм, тиигэбэшье hурагшадайнгаа спортивна амжалтануудаараа омогорходог юм. Тэрэниие тоогүй олон кубок, медальнууд гэршэлнэ. Һүүлэй сагта шагналнуудынь бүри олошоржол байна гээд тэмдэглэлтэй.

Тус hургуулиин тамирай багша Евгений Стрекаловскиин хэлэhээр, БАМ-ай кубок -  үхибүүдэй эгээл ехэ амжалта юм.

«Амарай можын Тында хотодо регион хоорондын мүрысөөндэ 2-дохи hуури эзэлээбди. Тэндэ Нижнеангарскын hургуулиин хүбүүдтэй суглуулагдамал команда зохеожо, амжалта туйлаабди», - гээд, омогорхолтой хөөрэнэ.

Үхибүүдэй дунда гол түлэб үбэлэй спортын зүйлнүүд ехэ hайхашаагдадаг. Хэрэгсэл болон хубсаhаниинь түргөөр элэшэдэг, хуушардаг. Тиимэhээ үхибүүд шэнэ сана болон конькинуудые абажа үгэхыень Арадай Хуралай һунгамал Сергей Козловые гуйhан байна. Һунгамал үгэдөө хүрэжэ, Засагай газартай хэлсэжэ, үхибүүдтэ спортивна шэнэ хэрэгсэлнүүдые абажа үгөө.

Туhаламжада Нижнеангарскыншье "Восход" гэhэн спортклуб хүртэбэ. Энэ хадаа БАМ-ай ехэ барилгын үеhөө хүдэлдэг, тиин мэдээжэ, суутай болонхой, үхибүүдэй суглардаг эгээл дуратай газар болонхой. Хүбүүдтэ хоккей наадаха хубсаhан дамжуулагдаа. Тамирай клубай урда олон түсэбүүд бии, эгээн түрүүшынхинь гэхэдэ, хоккей наадаха талмайгаа заhаха, мүн үйлсэнүүдээр зайн гал оруулха дуратай байгаа. Энээн тухай мүн лэ һунгамалнуудһаа хандаhан юм. Тиин даабаринь дүүргэгдэжэ, мүнөөдөө 5 бахана галтай болобо. Энэ хадаа оройдоол түрүүшын алхамууд хэгдэбэ гээшэ. Бага нютагуудые зайн галтай болгохо ажал үргэлжэлхэ. Мүнөөдөө аймагай байгууламжануудтай шэнэ хэлсээнүүдые баталха ажал ябуулагдажа байна. 

 

Фото: pixabay.com