Ниигэм 9 dec 2020 282

​Владимир Путинай тогтоолоор "Хотын болбосон оршон байгуулга" гэhэн проект 2030 он болотор бэелүүлэгдэхэнь

© фото: pixabay.com

Ниитын газар болон гэрэй хажуудахи хорёонуудые болбосон түхэлтэй болгоохо ажал федеральна проектын ашаар үргэлжэлхэ.  Ородой Холбоото Уласай Юрынхылэгшэ Владимир Путинай тогтоолоор "Хотын болбосон оршон байгуулга" гэhэн проект 2030 он болотор бэелүүлэгдэхэнь.

«Хотын болбосон түхэлтэй оршон байгуулга» гэhэн федеральна проект 2017 онhоо хойшо Буряад Уласта бэелүүлэгдэнэ.  Энэ хугасаа соо улас дотор гэрнүүд шадархи 487 талмай, мүн ниитын 245 газар шэнэлэгдэн баригдаа. Барилгын ажалда 700 сая федеральна мүнгэн олзоборилогдоhон байна. Тиигэжэ мүнөө жэл Улаан-Үдэ хотын болбосон түхэлэй байдал зохёолгодо 144 сая шахуу мүнгэн үгтэнхэй. Омогорхол болгон "Дайнда мордоhон үетэндэ" гэhэн сквер заhабарилагдаа гэжэ барилгын болон гэр байрын ажахы шэнэдхэлгын талаар сайд Николай Рузавин хэлэбэ. Эндэ уhалалгада болон экопарковкода инновационно технологинууд хэрэглэгдээ гэжэ тэрэ нэмэнэ hэн.

   2021 ондо болбосон түхэлтэй байдал зохёохо тухай бүхы проектнүүд болон саарhа дансанууд сахим-утаhан соо дэлгээгдэхэ ёhотой. Энэ эрилтэ томо хотонуудта мүн лэ заахан нютаг hууринуудта хабаатай. Иимэ аргаар бүгэдэ шиидхэбэринүүд олоной үзэмжэдэ байжа, нютагаархид эдэбхитэйгээр   хабаадажа өөрынгөө зүбшөөл, дурадхалнуудые оруулха аргатай болохо ёhотой. 2030 он болотор Буряад Уласай 350 ниитын газар болон бусад гэрнүүдэй хажуудахи талмайнууд шэнэлэн заhабарилагдахаар хараалагдана.   

 

 

Фото: pixabay.com