Ниигэм 9 dec 2020 283

​Буряадай Захааминай аймагта газова котельни табигдаха

© фото: pixabay.com

Мүнөө хүдэлжэ байhан котельниин орондо, шэнэ газова котельни бариха шиидхэбэри абтанхай. Буряад уласта иимэ проект Захааминдал эгээн түрүү эхилбэ. Байн байтараа улас дотор бусад аймагуудаар газова котельнинууд баригдажа эхилхээр хараалагдана. Буряадай инфраструктура хүгжөөлгын талаар Засагай газарай Түрүүлэгшын орлогшо Евгений Луковниковой тэмдэглэhээр, нэн түрүүн экологидо ямаршье hаад ушаруулхагүй, тиихэдэ коммунальна хангалтанууд үнэгүй боложо үгэхэ зэргэтэй. Мүнөө үедэ мазут дээрэ хүдэлдэг котельни хуушараа. Ажаhуугшадай дулаанай түлөө түлбэри ехэ үнэтэй боложо үгэдэг, тиимэhээ иимэ шиидхэбэри абтагдаhан байна.

Мүнөө үедэ тоололгын саарhа дансанууд хэгдэжэ эхилээ. "Антарктида" гэhэн компани энэ ажал ябуулжа байнхай.

"Иимэ котельни улас дотор хаанашье үгы. Закаменск хото дээрэ газаар хүдэлхэ котельни бариха талаар ехэ ажал ябуулагдана", - гэжэ захиралай орлогшо Андрей Коновалов хэлэнэ.

Үшөө ноябь hарын hүүлээр Закаменск хотодо коммунальна ехэ аюул болоhон тухай hануулая. Дулаа дамжуулдаг соргонууд тэhэржэ, аргагүй ехэ бэрхэшээл үзүүлээ hэн. Үшөө 60-аад онуудаар баригдаhан соргонууд хушаараа юм ааб даа. Хоёр үдэр соо ажаhуугшадай квартиранууд соо дулаан үгы боложо, халуун уhагүй үлэhэн байна.

"Үдэр hүнигүй ажал ябуулагдажа, аюул усадхалгын талаар ехэ ажал хэгдээ. Газаа хүйтэнэй сагта хүдэлхэдэ хүндэ байгаа. Тиигэбэшье түргэн саг соо энэ бэрхэшээл шиидхэжэ шадаабди", - гэжэ "Закаменск ЖКХ" компаниин захирал Саян Матуев хэлэнэ. Буряадай Толгойлогшын болон Засагай газарай зүгhөө Евгений Луковников аюул усадхалгада хабаадаhан ажалшадта баяр баясхаланиие хүргэжэ, грамота болон баярай бэшэгүүдые барюулhан байна.

 

 

 

 

Фото: pixabay.com