Ниигэм 9 dec 2020 324

​Буряадай мэдээжэ эрдэмтэн Саян Балдановта зорюулагдаһан хуралдаан үнгэргэдэнэ

Буряадай мэдээжэ эрдэмтэн, багша, олониитын ажал ябуулагша, хэлэ бэшэгэй эрдэмэй доктор, профессор Саян Жимбеевич Балданов мэндэ байгаа hаа эдэ үдэрнүүдтэ 85 хүрэхэ байгаа.Энэ ушараар Буряадай багшанарай дээдэ hургуулиин эрдэмтэд ехэ конференци зарлажа, ажалаа эхилбэ.

Саян Жимбеевич Балданов олон нэрэ зэргэтэй, Буряад Уласай болон  Россин Федерациин габьяата эрдэмэй ажаябуулагша, СССР-эй Гэгээрэлэй отличник, Шэтэ хотодо байдаг Байгал шадарай Америка шудалдаг Түбэй гэшүүн, Уласхоорондын Хойто зүгэй форумай академик, Эрдэм ба урлалай Петровско Академиин бодото гэшүүн, Тывагай гүрэнэй университедэй Хүндэтэ профессор байhан юм. Иимэ ехэ эрдэмтын хэhэн ажалыень үндэрөөр сэгнэжэ, шабинарынь тусхай конференци үнгэргэнэ гээшэ. Саян Жимбеевичэй ажаябуулгаар БГУ-да ород болон Сибириин арадуудай уран зохёолоор кандидат, мүн докторой эрдэмтэ нэрэ зэргэ хамгаалха Диссертационно совет нээгдээ hэн. Мэдээжэ эрдэмтэн өөрөө тэрэ соведэй түрүүлэгшэ боложо, олон залуушуулай эрдэмтэ ажалнуудынь зүбөөр  сэгнэжэ, эрдэмэй харгы руу оруулhан юм. Тэрэнэй ударидалга доро олохон аспирантнууд эрдэм шэнжэлгынгээ ажал бэшэжэ, кандидат нэрэ зэргэдэ хүртэнхэй.Тиигэжэ энэ конференциин ажалда шабинарыншье хабаадалсаха болоно.

Эрдэмтэн Саян Балдановай хэhэн ажал аргагүй үргэн, ехэ. Мүнөө үеын эрдэмтэд, оюутад, багшанар тэрэнэй  бэшэhэн олон эрдэмтэ ажалнуудынь шудалжа, өөрынгөө ажал соо хэрэглэнэ. Хаа хаанаhаа олон эрдэмтэд хабаадалсаха юм.

Гансахан буряад уран зохёолой түүхэ бэшэ, олон монгол туургата болон  Сибириин арадуудай литература мэдэхэ, шэнжэлхэ, буряад уран зохёолшодой уран бүтээлнүүдые жэнхэни түрэл буряад хэлэн дээрэ уншаха, шудалха, магтаха, домоглохо, буряад үзэл сэдьхэлтэй иимэ үндэр зиндаатай эрдэмтэд, багшанар олон бэшэ. Харин тэдэнэй тоодо олоной эрхим  багша Саян Жимбеевич Балданов ороно.