Ниигэм 9 dec 2020 468

​Дасанай хонид Усть-Ордада тараагдана

© фото: pixabay.com

Хамба лама Дамба Аюшеевэй үүсхэлээр Буряад ороной тала дайда хонёор бүрхөөгдэнхэй байха ёhотой. Социальна отара гэрэн хэмжээ ябуулга ганса Буряад Уласай аймагуудаар үргэнөөр үнгэргэгдэнэ бэшэ харин хүршэ Эрхүү можын Усть Ордагай буряадай тойрогто нэбтэрүүлэгдэнэ. Эдэ үдэрнүүдтэ Балдановтанай бүлэ бүлэг хонидые саашань дамжуулаа.

Балдановтанай гэр бүлэ хоёр жэлэй саана Россиин Буддын шажантанай заншалта Сангхын ябуулгада хам оролсохо гэжэ шиидхэбэри абаhан байгаа. Залуу гэр бүлэ туршалга хэхэ гэжэ 26 хони абаа hэн. Хоёр жэл соо тэрэнэйнгээ тооень алдангүй, олон болгожо шадаад, hаяхана 26 хони баhал залуу гэр бүлэдэ дамжуулаа.

«Манай гэр бүлэ хоёр жэлэй урда тээ 26 хони абаhан байнабди. Хонидойнгоо түл абажа, адуулжа, мүнөө саашань залуу гэр бүлэдэ дамжуулжа байhандаа баяртайбди», - гэжэ Серафима Балданова хэлэнэ hэн.

24-дугаар Бандида Хамба лама Дамба Аюшеевэй ехэ түсэлнүүдэй нэгэн гэхэдэ, хони тараалган. Хониной мяхан эмтэй домтой гэжэ урданай сагhаа мэдээжэ. Энээн тухай элинсэг хулинсагууднай хэлэжэ ябадаг байгаа ха юм даа. Амтатай мяханайнь хажуугаар нооhоорнь сүлхи, бээлэй, малгай нэхэхээр, арhыень элдэжэ, хүйтэндэ үмдэхэ дэгэл, бусад хубсаhа оёжо үмдэхөөр гээшэ.

Ехэ удха шанартай түсэл саашадаа үргэлжэлжэ, одоошье тала дайдамнай табан хушуу малаар бүрхөөгдэнхэй байhай даа.

Фото: pixabay.com