Ниигэм 10 dec 2020 342

Буряад Уласта наһатай болон эрэмдэг бэетэй зондо шэнэ гэр баригдана

Улаан-Үдэ хотодо наһажаал зондо болон эрэмдэг бэетэйшүүлдэ пансионат баригдажа эхилбэ.

Буряад Уласай Ниигэм хамгаалгын талаар яаманай мэдэсэһээр 2019 ондо шэнэ байшан барилгын талаар бүхы дансанууд бэлэн болгогдожо, 150 һууритай байра баригдахань.

Байгша ондо барилгын ажал ябуулха хэрэгтэ 23 сая түхэригһөө үлүү мүнгэн шэглүүлэгдээ.  Уласай һанһаа хахад сая түхэриг үгтэнэ. Хамтадаа 1,08 миллиард мүнгэн гаргашалагдажа, 2023 ондо барилгын бүхы ажалнууд дүүргэгдэхэ болзортой.

Ниигэм хамгаалгын талаар сайд Татьяна Быковагай онсо тэмдэглэһээр:

Шэнэ байшан бүхы эрилтэнүүдтэ таарама, хэдэн таһагууд бэлдэгдэжэ, эрэмдэг бэетэй зон ямаршье бэрхэшээлтэй ушарангүй эндэ амгалан ажаһууха аргатай болохо. Гадна бэе тамир эмнэлгын, һорилго хэхэ танхимууд, сүлөө сагаа зохидоор үнгэргэхэ соёлой таһагууд бүтээгдэхэ болоно".

Фото: yandex.ru