Ниигэм 10 dec 2020 254

​Баатарнуудаа Буряадта дурсаа

© фото: Буряад Уласай спортын болон залуушуулай хэрэгүүдэй талаар яаманай зураг

Декабриин 9-дэ Алдар солын талмай дээрэ Геройнуудай үдэртэ зорюулагдаһан митинг үнгэргэгдэбэ.

Улаан-Үдэ хотын ниитын эдэбхитэд, һайн дураараа туһалагшад энэ хэмжээ ябуулгада хабаадалсаа. Буряад Уласай Засагай газарай Түрүүлэгшын орлогшо Вячеслав Цыбикжапов баярай үгэдөө: “Буряадайнгаа ганса 43 Геройнуудые бэшэ, мүн Илалта шэрээлсэһэн бүхы сэрэгшэдые мүнөөдэр һанан дурсанабди”, - гэжэ хэлээ. Эсэгэ ороноо хамгаалгын Агууехэ дайнда унагшадай хүшөөдэ баглаа сэсэгүүд табигдаа.

Буряад Уласай спортын болон залуушуулай хэрэгүүдэй яаманай дэргэдэхи Залуушуулай түб мүнөө үеын геройнуудтай онлайн уулзалга эмхидхээ. Эрэлхэг зоригой ордендо хүртэһэн Александр Машанов, дайшалхы байлдануудай ветеранууд Равиль Гемулин ба Евгения Малушко гэгшэд залуу халаантай уулзаа.

Аяар холын 1769 оной ноябриин 26-да (декабриин 9 – мүнөөнэй литээр) Гэгээн Георгий Победоносецын орден тухай Зарлиг гаргаһан байна. 1917 он болотор энэ үдэр ордендо хүртэгшэдай һайндэр гээд тэмдэглэгдэжэ байгаа. Оройдоол 2007 ондо тус баатарлигай үдэр бусаагдаа һэн.

Автор: Борис БАЛДАНОВ

Фото: Буряад Уласай спортын болон залуушуулай хэрэгүүдэй талаар яаманай зураг