Ниигэм 10 dec 2020 293

Буряад Уласай эрхим һурагшадай амжалта

Буряад Уласай Толгойлогшо Алексей Цыденов «Большая перемена» гэһэн Бүхэроссиин харалганда амжалта туйлаһан һурагшадтай онлайн аргаар үсэгэлдэр уулзаба.

«Большая перемена» харалган «Ород Улас - арга боломжонуудай гүрэн» гэһэн президентын программаар түсэблэгдэһэн хэмжээнүүдэй нэгэн болоно.  

Эхин шата байгша оной зун эхилжэ, ноябрь һара соо хүүгэдэй амаралгын «Артек» лагерьта түгэсөө.

Нэгэ сая хабаадагшадай 600-ниинь амжалта туйлажа, эгээл эрхим һурагшад гэжэ тодороо, ерээдүй сагта бэрхэ мэргэжэлтэд болохо байһанаа гэршэлээ. Тэдэнэй дунда Буряад Уласай дүрбэн һурагшад ороһониинь һайшаалтай.

Улаан-Үдэ хотын 32-дохи дунда һургуулиин һурагшад Антон Ершов, Валерий Барлуков, 49-дэхи һургуулиин Ирина Бадмацыренова, 61-дэхи лицей-интернадай Максим Колесов гэгшэд эрхимлэжэ, Уласай Толгойлогшо Алексей Цыденовтай уулзажа, хөөрэлдэбэ.

Мүнөө үеын шэнэ арга боломжонууд, оршон тойронхи байгаалиин арюун байдал, Улаан-Үдэ хотын саашанхи хүгжэлтэ тухай һурагшад бодомжолжо, ехэ хэрэгтэй түсэлнүүдые табиһан байна. Гадна Буряад Орон тухай танай ашаар олон һурагшад, багшанар мэдэдэг болоо. Саашадаа шэнжэлэлгын ажалаа орхингүй, бүри үндэр амжалта туйлахыетнай хүсэнэб», - гээд Алексей Цыденов хэлээ.

 Харалганда «Фабрика будущего» гэһэн түсэл бэелүүлхэ талаар ажал хэгдээ.

Улаан-Үдэ хотодо амжалтатайгаар хүдэлдэг «Интерьер +» компаниин жэшээ дээрэ үндэһэлэн, тэндэ компьютерна арга боломжо нэбтэрүүлжэ, рободуудай аргаар ажал ябуулха, үйлэдбэрилэгдэһэн эд бараанда чипнуудые табиха арга дурадхажа, бодото дээрэнь харуулаабди. Энэ түсэб һаядаа бэелүүлэгдэжэ эхилхэ», - гээд Ирина Бадмацыренова хөөрэжэ үгөө.

Харалганай дүнгүүдээр, арбан нэгэдэхи ангиин һурагшадта нэгэ сая түхэриг барюулагдаа. Энэ ехэ туһаламжа саашадаа һуралсалда, ипотекэдэ, олзын хэрэг эрхилэлгэдэ гаргашалжа болохо. Юһэдэхи, арбадахи ангиин һурагшад 200 мянган түхэригтэ хүртэбэ. Амжалта туйлаһан һурагшадые бэлдэһэн багшанар 150 мянган түхэригөөр урмашуулагдаха.

Фото: egov-buryatia.ru