Ниигэм 11 dec 2020 540

Санаар сэсэрлигтээ ошохо арга

Закаменск хотодо ажаһуудаг эхэнэр һонин хандалга хотын захиргаанда бариба. Ушар юуб гэхэдэ, харгын захадахи тротуар саһанһаа гүйсэд арлигангүй, багахан газар орхихыень дурадхаба. Саһанай ехээр ороходо үдэр бүхэндэ үхибүүгээ сана дээрэ һуулгаад, хара газар дээгүүр тэрэниие шэрээд ябахань хүндэ гэжэ тодорхойлбо. Энэ хандалгые олон түрэлхид дэмжэһэн байна.

Тиин энэ жэлэй үбэлэй хаһын эхилхэдэ, хотын гэр байрын ажахын ажалшадта энэ дурадхал дамжуулагдажа, саһатай харгы орхигдоо.

Тус асуудал үнгэрһэн жэлдэ табигдаһан байна. Тэрэ сагта хотын ажахынхид саһанһаа бүхы харгы, тротуар арилгижарһан байгаад, энэнь дүүргэгдэнгүй үлэһэн байна. Харин энэ жэлэй үбэлэй хаһада багашуул шаргаар сэсэрлигтээ хүрэхэ аргатай болоо», - гээд Закаменск хотын мэр Михаил Цыренов хэлэнэ.

Фото: yandex.ru