Ниигэм 14 dec 2020 301

Буряад Уласай гүрэнэй шанда хүртэгшэд

Эрдэм ухаанай болон техникын талаар Буряад Уласай гүрэнэй шанда 2020 ондо хүртэгшэд тодорхойлогдобо.

Буряад Уласай Толгойлогшо Алексей Цыденовэй хүтэлбэрилһэн комисси байгша жэл эрдэм ухаанай, техникын хүгжэлтэдэ горитой нүлөө үзүүлһэн эрдэмтэдые шэлэн абажа, гүрэнэй шангай лауреадуудые тодоруулаа. Амжалта туйлагшад 100 мянган түхэригэй шангал абахань.

«Естественные и технические науки» шэглэлдэ биологиин эрдэмэй доктор, профессор, Ород Уласай эрдэмүүдэй академиин гэшүүн-корреспондент Лубсан-Зонды Будажапов амжалта туйлаба.

«Гумманитарна шэглэлэй эрдэмүүд» номинацида Доржи Банзаровай нэрэмжэтэ Буряадай багшанарай дээдэ һургуулиин профессор Юрий Гармаев үндэр сэгнэлтэдэ хүртэбэ.

Анатолий Куликов, Маргарита Сордонова болон Баир Гомбоев гэгшэдэй шэнжэлэлгын ажалаар хэблэлдэ гаргагдаһан, оршон тойронхи байгаали, агаарай, уһанай, газарай хүрьһэнэй бодото байдал тайлбарилһан тухай эрдэмэй ном үндэрөөр сэгнэгдэжэ, мүн лэ гүрэнэй шангаар дэмжэгдэбэ.

Манай бүлэг эрдэмтэдэй гаргаһан ном Ородой Холбоото Уласта агрономиин талаар ябуулагдадаг ажалда, шэнжэлэлгэдэ ехэ туһатай байха. Гадна байгаали хамгаалгын талаар мүн лэ ехэ нүлөөтэй», - гээд Буряадай эрдэмтэд тэмдэглэнэ.

 

Фото: egov-buryatia.ru