Ниигэм 14 dec 2020 211

​Буряад Уласай хойто аймагууд байгаалиин газаар дулаасуулагдаг болохонь

© фото: Буряад Уласай Засагай газар

Хойто аймагуудые байгаалиин газаар хангаха асуудал зүбшэн хэлсэгдэбэ. Буряад Уласай Засагай газарай Түрүүлэгшын орлогшо Евгений Луковников инвесторнуудай хабаадалгатай зүблөө эмхидхээ.

Ородой Холбоото Уласай Юрэнхылэгшэ В. Путин гүрэн түрынгөө можо нютагуудые байгаалиин газаар хангаха тухай зарлиг байгша оной май һарада үгэһэн байна. Буряад Уласта энэ даабарииень бэелүүлхын тулада түрүүшын алхамууд хэгдэнэ.

Буряад Уласай бүхы аймагуудые газаар хангахын тулада 100 миллиард түхэриг хэрэгтэй болохо юм. Нэгэ доро иимэ ехэ мүнгэ хүрэнгэ шэглүүлжэ, энэ ажал хэхэнь бэрхэшээлтэй. Тиимэһээ Хойто Байгалай болон Муяын аймагуудые эгээл түрүүн хангаха шиидхэбэри абтажа, түрүүшын шэнжэлэлгэнүүд 2018 ондо эхилһэн. Тэрэнэй ёһоор Северобайкальск хотын котельни аһан түрүүн байгаалиин газаар хангаха хэрэгтэй гэжэ элирүүлэгдээ. Юундэб гэхэдэ, энэ хотын гэр байрын коммунальна хангалтын һалбари ехээр доройтонхой, дулаагаар хангалтын һалбариин 80 хубинь хуушаржа, үнинэй шэнэлэгдэхээр болонхой юм. Мүн тиихэдэ Байгал шадарай байгаали хамгаалха хуулинуудай эрилтэнүүд сахигдаха ёһотой. Тэрэ тоодо, шулуу нүүрһээр түлэгдэдэг котельнинүүдые шэнээр барижа болохогүй юм. Тиимэһээ зайн галаар гү, али газаар дулаасуулха хоёр арга үлэнэ. Буряад Уласта зайн галай үнэ сэн бултанда мэдээжэ, тиимэһээ байгаалиин газ хойто аймагуудай гол түлишэ болохоор хараалагдана.

Мүнөө үеын тоног хэрэгсэлнүүдые, шэнэ арга боломжонуудынь зүбөөр хэрэглэхэдэ, байгаалиин газ хамагай ехэ аша үрэтэй байха гээд тэмдэглэе. Нэн түрүүн оршон тойронхи байгаали хамгаалха, тэндэхи ажаһуугшадта шанартай хангалтануудые үзүүлхэ хэрэгтэ ехэ нүлөө үзүүлэгдэхэ. 

Энэ хэрэг шиидхэхын тула 2019 ондо олон уулзалганууд, суглаанууд эмхидхэгдээ.  Буряад Уласай Засагай газар болон Санкт-Петербург хотын ООО «Газпром СПГ технологии» гэһэн бүлгэмэй дунда харилсаа холбооной хэлсээн баталагдажа, шэнжэлэлгын ажал эхилһэн. Тэдэнэй хэһэн шэнжэлгэнүүдэй ёһоор, 1 гиккалори дулаанай үнэ сэнгынь 9 мянгаһаа дээшэ байгаа гээд хэлэлтэй. Иимэ сэн манай ажаһуугшад хүшхэржэ, түлэхэ арга боломжогүй. Тиимэһээ «Газпромой» дурадхаһан аргагүй үнэтэй  хангалтануудһаа арсажа, ондоо арга боломжонууд бэдэрэгдэһэн байна ха. Һүүлэй һүүлдэ хүршэ Эрхүү можын болон Саха Яхадай Уласһаа автоунаагаар байгаалиин газ шэрэхэ гэжэ шиидхэгдэбэ.     

«Хойто аймагуудта дулаанай хангалтын түлөө түлбэри нэмэхэ ёһогүй. Байгаалиин газаар хангагдажа эхилхэдээ, түлбэринь бүришье үнэгүй болгохо түсэбүүд табигдана. Энэ хэрэг бэелүүлхын тула Буряад Уласнай гүрэнэй түсэлнүүдтэ хабаадаха. Жэшээлхэдэ, хойто аймагуудта байгаалиин газаар түлэгдэдэг, дулаасуулгын котельнинүүдые барихын түлөө бидэн «Моногорода» гэжэ үндэһэн түсэлдэ оролсохо ёһотойбди. Энэ түсэлнүүдтэ хабаадахын тула бэлэдхэлэй ажал ябуулагдана», - гэжэ Буряад Уласай Засагай газарай Түрүүлэгшын орлогшо Евгений Луковников онсолбо.

 

Автор: Бэлигто ЦЫРЕНДОРЖИЕВ

Фото: Буряад Уласай Засагай газар