Ниигэм 14 dec 2020 367

​Жэлэй дүүрэтэр Улаан-Үдэ хотодо олон дабхартай 6 гэр ашаглалгада тушаагдаха

© фото: pixabay.com

Жэлэй дүүрэтэр Улаан-Үдэ хотодо олон дабхартай 6 гэр ашаглалгада тушаагдаха

Декабриин 11-дэ Буряад Уласай Засагай газарай Түрүүлэгшын орлогшо Евгений Луковников, Буряад Уласай барилгын яаманай сайд Николай Рузавин болон Улаан-Үдэ хотын захиргаанай барилгын хорооной түрүүлэгшэ Жамса Гармаев гэгшэд ашаглалгада тушаагдаха гэрнүүдые шалгаба.

Ниислэл хотымнай Трубачеевэй гудамжаар баригдажа байһан гэрнүүд нэн түрүүн шалгалта гараба. Эндэ «Молодежный» гэжэ нэрлэгдэһэн гэр байшангуудай гурбадахи ээлжээн энэ жэлэй дүүрэтэр ашаглалгада тушаагдаха ёһотой. Нүгөө жэл дүрбэдэхи ээлжээндэ ороһон гэрнүүдэй барилга эхилхээр түсэблэгдэнхэй. Мүнөө эндэ 340 айлай гэр бэлэн болонхой байна. Ерэхэ жэлдэ үшөө 100 айл шэнэ байрадаа орохо юм.

«Буряад Уласай аймагуудай захиргаануудай мэдээсэһээр, энэ жэлэй туршада 251 мянган дүрбэлжэн метр гэр байра ашаглалгада тушаагдажа, түсэблэһэн зорилгонууднай бэелүүлэгдэхэнь», - гээд, Буряад Уласай барилгын яаманай сайд Николай Рузавин хэлэбэ.

«Жэлэй дүүрэтэр үшөө 38 мянган дүрбэлжэн метр гэр байра ашаглалгада тушааха үлөөд байна. Энэ хадаа зургаан томо гэрнүүдэй барилга болоно. Тиимэһээ энэ ажалаа эршэдүүлхэ шухала. Юундэб гэхэдэ, эдэ гэрнүүд соо байра абаһан эрхэтэднай шэнэ жэлэйнгээ урда шэнэ буусадаа зөөжэ орохо хүсэлтэй байна. Харин үмсын газар дээрэ баригдаһан, модон гэрнүүд тухай иигэжэ хэлэхэ байнаб. Байгша оной декабриин 8-да «дачна амнисти» тухай  хуулида нэмэлтэнүүд оруулагдаба. Тэрэнэй ёһоор ЛПХ болон ИЖС зорилготой газарнууд дээрэ баригдаһан гэрнүүдэй дансануудые түргэн саг соо хэжэ болохо», - гээд, Жамса Гармаев хэлэбэ. 

Улаан-Үдэ хотодо энэ жэл 155 мянган дүрбэлжэн метр гэр байра тушааха түсэб табигданхай. Тэрэнэй ехэнхи хубинь бэлэн болонхой юм.

«Дачна амнисти» тухай шэнэ хуули байгша оной декабриин 19-дэ хүсэндөө орожо, хэрэглэгдэжэ эхилхэ. Тэрэнэй ёһоор гэр байраяа дансатай болгохын тулада гэрэй техплан болон газарай үнэмшэлгэ хоёр хэрэгтэй болохо. Бэшэ ондоо саарһа һудар суглуулха хэрэггүй болобо. Энээн тухай тодорхойгоор Улаан-Үдэ хотын захиргаанай барилгын хороонтой 45-00-23 утаһаар холбогдожо, асуухада болоно.

Фото: pixabay.com