Ниигэм 14 dec 2020 228

​Буряадай Захааминай аймагай ажаһуугшад шэнэ буусадаа түбхинэнэ

© фото: Буряад Уласай барилгын яаман

Хуушаржа һандарһан гэр байратай зониие зөөлгэхэ түсэлэй түрүүшын шата амжалтатайгаар дүүрэбэ. Ородой Холбоото Уласай Юрэнхылэгшэ В. Путинай зарлигаар бэелүүлэгдэжэ байһан «Гэр байра болон хотын оршон байдал» гэһэн үндэһэтэн түсэлэй ашаар энэ буянтай хэрэг бүтээгдэбэ.

«Һандарһан гэр байрануудай тоо тогтууритай багадхаха» гэһэн үндэһэн түсэл Буряад Уласта хоёр жэлэй туршада бэелүүлэгдэнэ. Тэрэнэй ашаар 381 үрхэ айлнууд шэнэ гэртэй болобо. Захааминай аймагта һандарһан гэрһээнь зөөжэ, шэнэ буусатай болоһон зоной тоо эгээл олон гээд тэмдэглэе. Энэ жэлэй эсэстэ согсологдоһон дүнгүүдээр 122 айл бүлэ шэнэ байратай болоһон байна.

«Һандаржа, аюултай болоһон гэртэй зониие шэнэ байрада нүүлгэхэ ажал урагшатайгаар ябуулагдана. 2024 он болотор энэ түсэлэй зургаан шатань бэелүүлэгдэхэ. Захааминай аймаг эхин шатын хүдэлмэри сагһаа урид дүүргэжэ, олон нютагаархидаа шэнэ гэртэй болгобо. Мүнөөдэр бидэн тэрэ айлнуудта хүрөөд гараабди. Уужам, дулаахан гэртэ ороһон эрхэтэднай баяртай байна. Тиигэбэшье, зарим зон өөрынгөө һанамжануудаар хубаалдаа, энээнииень саашанхи барилгадаа анхаржа, һайнаар үзэхэ болонобди», - гээд, Буряад Уласай Засагай газарай түрүүлэгшын орлогшо Евгений Луковников тэмдэглэбэ.   

Мүнөөдэрэй байдалаар Буряад Уласта һандаржа аюултай болоһон 94 мянган дүрбэлжэн метр гэр байра бүридхэлдэ абтанхай. Ерэхэ жэлдэ Захааминай аймагта шэнэ гэрнүүдэй барилга үргэлжэлхэ.

 

 

Автор: Бэлигто ЦЫРЕНДОРЖИЕВ

Фото: Буряад Уласай барилгын яаман