Ниигэм 14 dec 2020 458

​Буряадай Яруунын аймагай Нарһатада хүүгэдэй шэнэ сэсэрлиг нээгдэбэ

© фото: Буряад Уласай Засагай газар

«Һолонго» гэжэ нэрлэгдэһэн 150 хүүгэдые багтааха сэсэрлигэй нээлгын баярта Буряад Уласай Толгойлогшо Алексей Цыденов хабаадаба.

Шэнээр баригдаһан сэсэрлиг үүдээ сэлижэ, эдиршүүлээ угтан абаха бэлэн болонхой. Эндэ хүүгэдэй  зургаан бүлэг эмхидхэгдэхээр түсэблэгдэнэ. Буряад Уласай Толгойлогшодо хүүгэдэй һуралсалда хэрэглэгдэхэ мүнөө үеын тоног хэрэгсэлнүүдэй арга боломжонуудые харуулба. Мүн тиихэдэ халдабарита үбшэнһөө һэргылхэ талаар хэгдэһэн ажал шалгагдаа. Байшан соохи агаар сэбэрлэхэ рециркуляторнууд, гараа арюудхаха бодосууд болон эндэхи дулаанай хангалта шалгаха хэрэгсэлнүүд хуу тодхогдонхой, һайнаар хүдэлнэ гээд тэмдэглэлтэй.  

Энэ барилга ООО «Особняк» гэжэ эмхи ябуулһан байна. Тэдэнэр хэлсээнэй ёһоор бүхы хэхэ ажалаа дүүргэжэ, саг болзортонь ашаглалгада тушааба. Сэсэрлигэй барилгада 180 сая түхэриг гүрэнэй һанһаа һомологдоо.

«Һүүлэй жэлнүүдтэ Яруунын аймагта эдиршүүлэй тоо улам олошорно. Тиимэһээ хүүгэдэй хүмүүжүүлгэдэ хэрэгтэй байшангуудай дуталдахагүйн тулада оролдохо ёһотойбди. Бүхыдөө «Демография» гэһэн үндэһэн түсэлэй хэмжээндэ һургуулиин урдахи болбосоролой эмхинүүдтэ 9,5 мянган байра болон юрэнхы һургуулинуудта 7 мянган байра эмхидхэгдээ. Барилгын ажал үшөө үргэлжэлһөөр. 2018-2020 онуудай туршада хүүгэдэй сэсэрлигүүдые, һургуулинуудые болон кванториум мэтын болбосоролой эмхинүүдые нээхэ хэрэгтэ 12 миллиард түхэриг шэглүүлэгдээ. Энэмнай Ородой Холбоото Уласай Юрэнхылэгшэ В. Путинай зарлигаар бэелүүлэгдэжэ байһан үндэһэн түсэлнүүдэй аша үрэнь болоно. Энэ хубилалтануудые манай ажаһуугшад бэеэрээ хаража, үзэжэ байна ха юм. Илангаяа манай эдиршүүл дулаахан, зохид газарта шэнэ эрдэм мэдэсэдэ һураха аргатай болоно», - гээд, Буряад Уласай Толгойлогшо Алексей Цыденов онсолбо.

«Мүнөөдэр манай нютагта баяр баясхалантай үдэр. Би өөрөө олон хүүгэдэй эсэгэ хадаа энээндэнь баяртай байнаб. Шэнэ сэсэрлигтээ ороходоо, хүүгэднай олон юумээр һонирхохо байха. Юундэб гэхэдэ, эндэ мүнөө үеын һуралсалай шэнэ арга боломжонууд хэрэглэгдэхэ. Гэртэхинэй хорооной зүгһөө Буряад Уласайнгаа хүтэлбэрилэгшэдтэ баяр хүргэнэб», - гээд, гэртэхинэй хорооной гэшүүн Эрдэм Цыренов айлшадта хандаба.

«Манай сэсэрлигтэ эгээл гоё оршон байдал түхеэрэгдэнхэй. Хүүгэдэй эхин шатын һуралсалда хэрэгтэй ном һудар, элдэб нааданхайнууд болон бусад юумэнүүд хуу байна. Эндэ хүдэлхэ 33 хүдэлмэрилэгшэднай һуралсалаа дээшэлүүлээд ерэнхэй», - гэжэ энэ сэсэрлигэй дарга Ольга Дармаева хэлэбэ.

Автор: Бэлигто ЦЫРЕНДОРЖИЕВ

Фото: Буряад Уласай Засагай газар