Ниигэм 14 dec 2020 329

Буряад Уласта шэнэ жэлэй шэмэг – хасуури наймаалагдажа эхилхэнь

Шэнэ жэлэй гол шэмэг ногоон хасууринуудые декабриин 15-һаа наймаалжа эхилхэбди», -гээд Буряад Уласай ойн ажахын агентствын мэргэжэлтэд мэдээсэнэ.

Мүнөө олзын хэрэг эрхилэгшэ болон эмхинүүдэй түлөөлэгшэдтэй энэ асуудалаар хэлсээн баталагдажа, ногоон хасууринуудые наймаалха газарнууд тодорхойлогдожо байна.

2019 ондо нэгэ метр хахад үндэртэй хасууринууд 350 түхэригөөр наймаалагдаһан байна. Дунда зэргээр 500 түхэригөөр  гурбан метр утатай хасуури олон зон худалдажа абаа. Энэ жэлдэ хасууринууд иимэл сэнтэйгээр наймаалагдаха гэжэ мэргэжэлтэд хэлэнэ.

Буряад Уласай арбан табан аймагуудта ёлканууд наймаанда гараха. Тодорхойлбол: Баргажанай, Хориин, Муяын, Яруунын, Хэжэнгын, Зэдын, Загарайн, Мухар-Шэбэрэй, Бэшүүрэй, Кабанскын, Ивалгын, Хурамхаанай, Хяагтын, Тарбагатайн, Хойто Байгалай аймагууд болоно.

Өөһэдөө ой модо руу гаража, хуули бусын аргаар хасууринуудые сабшажа асархань хорюултай», - гээд ойн ажахын харуулай мэргэжэлтэд һэргылнэ.

Ой модоной жасын мэдэлдэ байдаг газарһаа нэгэ ногоон хасуури унагаахада 600 түхэригһөө эхилээд, 5000 түхэриг хүрэтэр гарза ушаруулагдана. Гадна 3000 түхэригһөө эхилээд яла тохоогдохо.

Үглөөдэрһөө залуу модонуудые хамгаалха зорилготойгоор шалгалтанууд эхилхэнь. 2019 ондо хуули бусын аргаар хасуури модон сооһоо асарһан 10 ушар бүридхэгдэжэ, 13000 түхэригэй гарза ушаруулагдаһан байна. Тиимэһээ бэеэ зобоонгүй, хуули эбдэнгүй, ногоон хасуури худалдажа абабал дээрэ. Үнгэрһэн жэл таба мянган хасуури хүнүүд худалдажа абаад, Шэнэ жэлэй һайндэртэ шэмэглэһэн, гоёоһон байна.

Фото: yandex.ru