Ниигэм 15 dec 2020 175

Эрэмдэг бэетэй зондо онсо анхарал Буряад Уласта хандуулагдана

Эрэмдэг бэетэй зоной  тамир һэргээхэ хэрэгтэ Буряад Уласта мүнгэн дамжуулагдана

«Доступная среда» гэһэн үндэһэн түсэлэй ашаар хамтадаа 12 сая түхэриг үгтэжэ, олон хүндэ эмнэлгын талаар туһа хүргэгдэнэ.

Буряад Уласта  эрэмдэг бэетэй 79,3 мянган хүн ажаһууна. Тэдэнэй дунда 6000 гаран үхибүүд. Һүүлэй табан жэлэй туршада һая гараһан хүүгэдһээ эхилээд, 14 наһатай болотор үхибүүдэй дунда эрэмдэг бэетэйшүүлэй тоо дээшэлжэ  байна.

 Тиин байгша онһоо эхилээд, саашадаа гурбан жэлэй туршада иимэ хүүгэдтэ эмнэлгын талаар туһаламжа үзүүлхэ, бэеын тамир һэргээхэ хэрэгтэ Ород Уласай болон Буряад Уласай һанһаа мүнгэн һомологдожо эхилээ. Энэ жэлдэ үгтэһэн мүнгэнэй ашаар эгээл хэрэгтэй эмнэлгын түхеэрэлгэнүүд, техникэ абтаа. Үшөө тиихэдэ мэргэжэлтэд тусхай һуралсал гаража, бодото дээрээ үбшэн үхибүүдтэ туһа хүргэжэ эхилэнхэй.

 Буряад Уласай Ниигэмэй талаар хамгаалгын яаманай мэргэжэлтэдэй тэмдэглэһээр, үндэһэн түсэлэй аргаар үбшэнтэниие аргалха талаар һайн ажал ябуулагдажа, үрэ дүнтэйгөөр эмшэд хүдэлнэ.

Фото: egov-buryatia.ru/minsoc