Ниигэм 15 dec 2020 234

Ород Уласай эгээл эрхим бүлэ Буряад Уласта ажаһуудаг

Бүхэроссиин «2020 оной гэр бүлэ» гэһэн харалганда амжалта туйлагшадай шагнал Буряад Уласта болобо

Сэлэнгын аймагта ажаһуудаг Дарима Николай Баторовтан арбан хүүгэдые хүмүүжүүлһэн габьяатай. Эдэнэр Ородой Холбоото Уласай «Жэлэй гэр бүлэ» гэһэн харалганай «Олон хүүгэдтэй гэр бүлэ» гэһэн номинацида түрүүлжэ, лауреадай нэрэ зэргэдэ хүртэбэ. Эдэ үдэрнүүдтэ Сэлэнгын аймагай захиргаанда амаршалгын ёҺолол үндэр хэмжээндэ үнгэргэгдэбэ.

Буряад Уласай Ниигэм хамгаалгын талаар сайдай орлогшо Эльвира Эрдынеева, Сэлэнгын аймагай гулваа Станислав Гармаев болон бусад мэргэжэлтэд амаршалжа, сэнтэй, дурасхаалай бэлэгүүдые барюулаа.

 Баторовтанай гэр бүлэ Сүтэй нютагта ажаһуудаг. Айл болоһоор 47 жэл гүйсөөд байна. Эдэнэр арбан хүүгэдтэй боложо, бултандань дээдэ мэргэжэлэй эрдэм олгуулжа, эбтэй эетэй, амгалан ажаһууна. Байгша ондо табадахияа үнгэргэгдэһэн харалганда харилсаагүй аргаар хабаадажа, олоной үндэр сэгнэлтэдэ, урмада хүртэһэн байна.

Харалган эмхидхэгшэдэй мэдээсэһээр:

Түгэсхэлэй шатада 89 гэр бүлэ гаража, эгээл эрхим бүлэ шэлэжэ абахань хүндэ байгаа».

 Хүндэтэ Николай Цыреторович ба Дарима Кимовна! Энэ үндэр амжалта туйлаһандатнай булта баяртай байнабди. Амгалан байдал, жаргал, энхэ элүүрые хүсэнэбди!

Фото: egov-buryatia.ru/minsoc