Ниигэм 15 dec 2020 358

​Буряад Уласай үбэлэй хаһын аяншалгатай танилсуулга Москва хотодо үнгэргэгдэхэнь

© фото: Буряад Уласай аяншалгын яаман

Буряад Уласай аяншалгын яаманай болон «Байгал» гэһэн аяншалгын мэдээсэлэй түбэй мэргэжэлтэд хамтаржа, «Буряадай аяншалга. Нээлтэтэй үргэн арга боломжонууд – 2021» гэһэн түсэл бэлдэбэ. Эндэ Буряад ороной үбэлэй аяншалгын арга боломжонууд олоной анхаралда дурадхагдаха юм.

Ородой Холбоото Уласай аяншалгын һалбариин аһан томо эмхинүүдэй дура анхарал татажа, аяншалагшадай тоо улам олошоруулхын тулада манай түлөөлэгшэд энэ хэмжээ ябуулгада хабаадана. Эндэ олон тоото аяншалагшадые жолоодожо ябаһан «NTK-Intourist», COSMOS GROUP, ООО «Кемпинг Парк Владивосток», Ассоциация глэмпингов России, «Гуляй-город», «Лес и море», «ГОСТ Отель менеджмент», ТУИ Россия, ПАО Байкальский Сбербанк, Внешэкономбанк, Профи Трэвэл, туроператор «Russia Discovery»,  «Тик ТОК» гэһэн олондо мэдээжэ болоһон, томо-томо аяншалгын эмхинүүд болон олзын хэрэг эрхилэгшэд хабаадахаар хараалагдана.

Буряад Уласай Толгойлогшо Алексей Цыденов, Буряад Уласай аяншалгын яаманай сайд Мария Бадмацыренова, ПАО «Сбербанк России», Strategy Partners, TUI Россия гэһэн бүлгэмүүдэй түлөөлэгшэд Байгал шадарай үбэлэй аяншалга тухай хөөрэжэ үгэхэ юм. Тэрэ тоодо, ПАО «Сбербанк России» гэһэн эмхитэй хамтын хүсөөр бэлдэһэн түсэлнүүдэй үрэ дүнгүүд хэлсэгдэхэ. Тэрэнэй удаа TUI Россия бүлгэмэй зохеожо байгуулһан «Үбэлэй үеын Байгалай шэдитэ хүсэн» гэжэ түсэлтэй танилсуулга үнгэргэгдэхэ. Мүн тиихэдэ «Буряадай ТурАкселератор» гэһэн түсэлдэ оролсожо, эрхимүүдэй тоодо ороһон эмхинүүдэй хангалтанууд болон 2020 оной аяншалгын һалбариин үрэ дүнгүүд  зүбшэн хэлсэгдэхээр түсэблэгдэнхэй.

Буряад Уласай нютаг дэбисхэр дээрэ аяншалгын, амаралгын болон һуралсалай элдэб хэмжээ ябуулгануудые эмхидхэхэдэ үргэн арга боломжонууд бии юм. Һаяын сагта Байгалай эрье дээрэ эрдэм шэнжэлэлгын болон болбосоролой уласхоорондын түб байгуулха, элүүржүүлгын газарнуудые хүгжөөхэ зорилгонууд табигдана.

 

 

 

 

Автор: Бэлигто ЦЫРЕНДОРЖИЕВ

Фото: Буряад Уласай аяншалгын яаман