Ниигэм 15 dec 2020 297

​Буряад Уласай 120 олзын хэрэг эрхилэгшэд хүдөө ажахын яаманай эмхидхэһэн һуралсалда оролсобо  

© фото: Буряад Уласай хүдөө ажахын яаман

Буряад Уласай хүдөө ажахын яаман болон Буряад Уласай мэдээсэлэй-методологическа түбэй мэргэжэлтэд хамтын хүсөөр иимэ һуралсал зохёожо, хоёр һарын туршада үнгэргэбэ. Түрэл нютагайнгаа ажаһуугшадые һайн шанартай эдеэ хоолоор хангаха, ямар аргаар багахан үйлэдбэринүүдые эмхидхэхэ тухай энэ хэшээлнүүдтэ хэлэгдээ. Эдеэ хоол буйлуулдаг эмхинүүдые дэмжэхэ, хүдөө ажахын үйлэдбэриин һалбари улам хүгжөөхын тулада иимэ ябуулганууд хэгдэнэ.

Хүдөө ажахын яаман эрхилжэ ябаһан сайд Даба-Жалсан Чириповэй хэлэһээр, Буряад Уласаймнай түрүү эмхинүүд мүнөө үеын шэнэ онол аргануудые үйлэдбэридөө нэбтэрүүлнэ. Тэрэнэй хажуугаар хүдөө аймагуудта үйлэдбэриин шэнэ эмхинүүд нээгдэнэ ха.

«Буряад Уласай худалдаа наймаанай түбүүд нютагайнгаа эмхинүүдэй буйлуулһан эдеэ хоолоор һонирходог болонхой. Бидэн арга шадалаараа тэдээндэ туһалха, хамһалсаха гэжэ оролдонобди. Мүнөө онлайн аргаар эмхидхэһэн һуралсалдамнай олон зон хабаадажа, ехээр һонирхоо гээд хэлэлтэй. Тиимэһээ энэ ажалаа ерэхэ жэлдэ дахин үргэлжэлүүлхэ түсэб табинабди», - гээд, Буряад Уласай хүдөө ажахын яаманай сайд Даба-Жалсан Чирипов онсолбо.

Нээрээшье, һаяхана үнгэргэгдэһэн «Вкусы России» гэһэн мүрысөөндэ Буряадай эдеэ хоол түрүүлээ гээд тэмдэглэлтэй. Эндэ буузаһаа гадна боргойн мяхан, буряадай шасаргана, Байгалай эрьеэр ургадаг эмтэй домтой ургамалнуудай набша намаагаар хэгдэһэн сай, байгалай мохин олоной үзэмжэдэ дурадхагдаһан юм.

Тиимэһээ һайн шанартай эдеэ хоол буйлуулжа, тэрэнэйнгээ удаахан сагай болзорто шанараа алдангүй байхын тулада мүнөө үеын арга боломжонуудые, тоног хэрэгсэлнүүдые нэбтэрүүлхэ хэрэгтэй. 

Автор: Бэлигто ЦЫРЕНДОРЖИЕВ

Фото: Буряад Уласай хүдөө ажахын яаман