Ниигэм 16 dec 2020 188

Буряад Уласта тахал үбшэнһөө һэргылэмжын дүримүүд муугаар сахигдана

Коронавирус үбшэнһөө һэргылэмжын дүримүүдые зоной хэр сахижа байһые шалгаха зорилготойгоор бүлгэмүүд байгуулагдаһан гээд мэдээжэ. Эдэнэр үнгэрһэн хоногой туршада 826 газараар ябажа, административна харюусалгын 152 данса бэшэбэ.

Буряадай ниислэл хотын Буркоопсоюзай бааза дээрэ шалгалтанууд эмхидхэгдэжэ, хубсаһа наймаалдаг газарта һэргылэмжын дүримүүд сахигдангүй байһаниинь элирүүлэгдээ. Олзын хэрэг эрхилэгшэ харюусалгада хабаадуулагдаба. Энэл газарта эдеэ хоол бэлдэжэ, зониие холлулдаг «Халяль» кафэдэ мүн лэ дүримүүд муугаар сахигдана гээд тодорхойлогдоо. Улаан-Үдэ хотын Толстого үйлсөөр «Янта» магазин соо нюураа боолтонуудаар хааха, бэе бэеһээнь нэгэ метр хахад зайда байха дүримүүд сахигдангүй байһаниинь элирүүлэгдээ. Fix Price магазинда һэргылэмжын талаар ажалай муу ябуулагдажа байһаниинь мэдэгдээ.

Шэнэ жэлэй урда шалгалтын бүлгэмүүд ажалаа бүри шангадхаха түсэбтэй. Эдэ үдэрнүүдтэ худалдаа-наймаанай газарнуудта зон олоор ябана. Тиимэһээ һэргылэмжын дүримүүд заал һаа шангаар сахигдаха ёһотой гээд үшөө дахин һануулая.

Харгалзалгын сагай тогтоогдоһоор эдэ бүлгэмүүд 7272  тогтоол гаргажа, хүн зониие харюусалгада хабаадуулаа. Бүхыдөө 36 мянган газарнууд, 87 мянганһаа үлүү хүнүүд шалгагдаа.

Фото: yandex.ru