Ниигэм 16 dec 2020 346

​Агын Буряадай тойрогой малшад хонинойнгоо нооһо Энэдхэг руу наймаална

© фото: pixabay.com

Агын тойрогой малшад хонинойнгоо нооһо Энэдхэг руу наймаална. Энээн тухай Үбэр Байгалай хизаарай Засагай газарай мэдээсэлэй албан дуулгана.

Агын тойрогто ажаһуудаг Бадмажаб Батоев Энэдхэгэй томохон үйлэдбэриин эмхитэй харилсаа холбооной хэлсээ баталжа, 20 тонно хониной нооһо худалдаха болобо. Тэрэнэй хүтэлбэрилдэг ООО «Руно» гэжэ бүлгэм 61 сая түхэригэй хэлсээ баталжа, хонинойнгоо нооһо гадаадын гүрэндэ худалдажа эхилбэ.

- Энэ болбол Үбэр Байгалай хизаарай хүдөө нютагуудай хүгжэлтэдэ горитой аша үрэтэй байха юм. Гадаадын гүрэнүүдтэй худалдаа наймаанай харилсаа холбоо хүгжөөхэ түбэй мэргэжэлтэдэй хэһэн ажал сэгнэшэгүй. Тэдэнэр Бадмажап Батоевой ажахые дэмжэжэ, Турцида үнгэргэгдэһэн «Istanbul Yarn Fair2020» гэһэн уласхоорондын нооһоной үзэсхэлэндэ хабаадахыень эльгээһэн юм. Тэрэнэй ашаар манай олзын хэрэг эрхилэгшэдэй үйлэдбэрилһэн эд бараан хариин гүрэнүүдэй дэлгүүрнүүдтэ гарана, - гээд, Үбэр Байгалай хизаарай эдэй засагай сайд Александр Бардалеев тэмдэглэнэ.

- Бидэ хэды дахин уласхоорондын хэмжээнэй үзэсхэлэнгүүдтэ хабаадаабди. Берлин, Шанхайшье ошоод ерээбди. Харин иимэ ехэ мүнгэнэй хэлсээ түрүүшынхиеэ баталбабди. Манай нооһон Энэдхэг абаашагдажа, тэндэ хибэсэй үйлэдбэридэ хэрэглэгдэхэ, – гэжэ Бадмажаб Батоев хөөрэнэ.

Фото: pixabay.com