Ниигэм 17 dec 2020 202

Буряад Уласта олон хүүгэдтэй 277 бүлэ гэртэй болоо

2011 онһоо эхилээд, Буряад Уласта ажаһуудаг олон хүүгэдтэй 277  бүлэнүүд шэнэ гэр байратай болоо.

Байгша жэлэй туршада зургаа болон тэрээнһээ олон хүүгэдтэй арбан бүлэдэ, гурбан эхир хүүгэдтэй дүрбэн бүлэдэ гэр абаха хэрэгтэ хамтадаа 81 сая түхэриг үгтэһэн байна», - гээд Буряад Уласай Ниигэм хамгаалгын талаар яаманай хэблэлэй албан мэдээсэнэ.

Олон хүүгэдтэй гэр бүлэнүүдые гэртэй болгохо зорилготойгоор Буряад Уласта тусхай программа зохёогдожо, 2011 онһоо эхилээд мүнөөдэр болотор олон хүнүүд өөһэдын гэртэй болоод байна.

Бүлэ бүхэндэ дунда зэргээр 2,2 сая түхэриг мүнгэн үгтэнэ. Нэгэ гэшүүндэ 11 дүрбэлжэн метр хэмжээн тогтоогдонхой. Жэшээнь, зургаан хүүгэдтэй эжы аба 88 дүрбэлжэн метр хэмжээнтэй модон болон болбосон түхэлтэй квартира абаха аргатай.

Фото: yandex.ru