Ниигэм 17 dec 2020 512

​Танай гэртэ ольһотой, дулаахан байхын тулада үдэр бүри хүдэлнэбди

«Улаан-Үдэ хотын гэрнүүдые таһалгаряагүйгөөр дулаагаар хангаха – манай гол зорилго» - гэжэ Дамба Гончикович Занданов хэлэбэ. Тэрэ ниислэл хотымнай хоёрдохи ТЭЦ-тэ гагнууршанаар ажалладаг.

Элшэ хүсэнэй һалбариин мэргэжэлтэдэй һайндэр декабриин 22-то тэмдэглэгдэхэ. Энэ дэмбэрэлтэй ушараар Буряад Уласай транспортын, элшэ хүсэнэй болон харгы замуудай ажахын яаман олон жэлэй туршада үнэн сэхээр ажаллажа, хамта хүдэлдэг зонойнгоо дунда нэрэ хүндэтэй болоһон ажалшадайнгаа намтар хөөрэнэ.

Мүнөө Дамба Гончиковичай ажалай намтар тухай мэдээсэл элшэ хүсэнэй яаманай сайт дээрэ гараба. Хоёрдохи ТЭЦ-эй һаял баригдажа байхада, аяар холын 1991 ондо тэрэ анха түрүүшынхиеэ энэ эмхиин богоһо алхажа, ажалда ороһонби гэжэ хөөрэнэ. Тэрэ гэһээр гушан жэлэй туршада түрэл болоһон ТЭЦ-дээ ажаллана.

«Олон юумэн үзэгдөө. 90-ээд онуудай сэмүүн сагай үедэ эгээл хүндэ байгша һэн. Хэды һараар салин хүлһэн гээшые харахагүйш. Тэрэнэй орондо эдеэ хоолоор үгэжэрхидэг саг байгаа ха юм. Минии наһанай олон зоной хуби заяанда иимэ байдал тохеолдоһон. Эдэ бэрхэшээлнүүды үсхэжэ гарахын тулада нилээхэн ехэ хүсэ шадал гаргагдаа», - гэжэ Дамба Гончиков хөөрэнэ.

Мүнөөдэр Дамба Гончикович Занданов элшэ хүсэнэй һалбариин дээдын мэргэжэлтэй ажалшадай тоодо ородог юм. Түгэлдэр зоригоо алдаагүй, хамта хүдэлдэг залуу мэргэжэлтэдтээ анхаралтайгаар хандажа, дүй дүршэлөөрөө хубаалдан ябадаг заншалтай. Уран шадабаритай мэргэжэлтэн ямаршье сагта туһаламжа үзүүлхэ бэлэн байдаг юм.

«Манай ажал харюусалгатай, дутуу ядуугаар ажалаа хэжэ болохогүй. Манай гарһаа хотын ажаһуугшадаймнай амгалан байдал дулдыдана. Энэ олон зониие хүйтэ нойтон соо орхижо болохогүй. Дулаанай үедэ халуун хүйтэн уһанай соргонууды саг соонь шалгажа, хуушарһан юумэнүүдынь шэнэлжэ байха хэрэгтэй. Манай һайнаар хүдэлхэдэ, ээлжээтэ үбэлэй дулаасуулгын хаһа элдэб аюулгүйгөөр үнгэрхэ. Гуша гаран жэлэй туршада оло дахин элдэб гэнэ усал ушараа, тиигэбэшье би өөрынгөө ажал баатаршалга гэжэ тоолоногүйб. Хүн бүхэн урдахи ажалаа һайнаар хээд ябаха уялгатай ха юм. Мэргэжэлэйнгээ һайндэр угтуулан хамта хүдэлдэг анда нүхэдтөө элүүр энхые, аза жаргал хүсэнэб. Түрэл хотынгоо ажаһуугшадта хамагай һайнии үреэнэб, үдэр бүри танай гэртэ дулаахан, гэрэлтэй гэгээтэй байхань болтогой», - гээд,  Дамба Гончикович Занданов хөөрөөгөө дүүргэбэ.

Автор: Бэлигто ЦЫРЕНДОРЖИЕВ