Ниигэм 17 dec 2020 210

​«Ангара» авиакомпаниин хангалтануудай сэн хоёр дахин үнэгүй болобо

© фото: Буряад Уласай Транспортын яаман

2021 ондо энэ эмхи Буряад Уласай хойто аймагууд руу ниидэжэ байха юм. Буряад Уласай элшэ хүсэнэй, харгын ажахын болон транспортын яаманай мэдээсэһээр энэ эмхитэй хэлсээн баталагдажа, уласай һан жасаһаа туһаламжа үзүүлэгдэжэ эхилхэнь.  Хэлсээнэй ёһоор анханһаа ниидэжэ байһан «Улаан-Үдэ – Нижнеангарск» болон «Улаан-Үдэ - Таксимо» гэһэн шэглэлэй самолеёууд тэрэл шэгээрээ хүдэлхэ.

Буряадай хойто аймагуудтай агаарай холбоон ехэ удха шанартай, нютагаархидтамнай тон хэрэгтэй гэжэ һануулая. Тиимэһээ 2017 онһоо эхилжэ, энэ шэглэлээр ниидэдэг авиакомпанинуудта гүрэнэй тэдхэмжэ үзүүлэгдэдэг болоһон.

- Жэлэй туршада энэ шэглэлээр 20 мянган хүн шэрэгдэһэн байна. Жэлһээ жэлдэ эдэ зоной тоо олошорно. Мүнөө Буряадай хойто аймагууд руу ниидэдэг самолёдуудай һууринуудай 75 хубинь дүүрээд ябадаг юм. Гэхэ зуура, тэрэ зүгөөр ниидэхэ түлбэри 5-6 мянган түхэригтэ хүргэгдөө. Анхан биледэй сэн 9-11 мянган түхэригтэ хүрэдэг һэн, - гэжэ Буряад Уласай Засагай газарай түрүүлэгшын орлогшо Евгений Луковников онсолбо.

Нэмэжэ хэлэхэдэ, «Ангара» авиакомпани үшөө «Эрхүү – Нижнеангарск» болон «Эрхүү – Таксимо» шэглэлээр ниидэхэ. Һаяын сагта энэ шэглэлээр ниидэхэ биледүүд наймаанда гараха юм. Тодорхойгоор «Ангара» авиакомпаниин вэбсайт сайт дээрэ танилсахада болоно.

Мүнөө энэ авиакомпани тахал үбшэтэй тэмсэхэ хэрэгтэ хубитаяа оруулна. Хойто аймагуудай үбшэлһэн зондо хэрэгтэй эм дом болон бусад хүнэй ами наһа абарха бараанууд энэ агаарай онгосоор шэрэгдэнэ.

Автор: Бэлигто ЦЫРЕНДОРЖИЕВ

Фото: Буряад Уласай Транспортын яаман