Ниигэм 17 dec 2020 190

​Буряадай хүдөө ажахынууд жэлэйнгээ үрэ дүнгүүдые онлайн түхэлөөр согсолбо

© фото: pixabay.com

Жэл бүри хүдөөгэй ажалшад таряалангаа хуряажа, малайнгаа үбһэ тэжээл нөөсэлһэнэйнгөө удаа үнгэрһэн жэлэйнгээ дүнгүүдые согсолжо, эрхим ажалшадаа хүндэлэн, шагналнуудые баридаг заншалтай. Энэ жэл тахал үбшэнһөө боложо, хүдөөгэй ажалшадай баяр онлайн аргаар декабриин 16-да үнгэрбэ.

Хүдөө ажахын эрхим ажалшадые урмашуулгын баяр ёһололдо Буряад Уласай Толгойлогшо Алексей Цыденов хабаадалсаба.

Энэ жэл хүдөө ажахын ажалшадые табан номинацида шагнаһан байна. Тиигэжэ эрхим малшад, механизаторнууд болон эдеэ хоол буйлуулдаг эмхинүүдэй ажалшад энэ жэлэй туршада үндэр амжалтануудые туйлаһанайнгаа түлөө үндэр сэгнэлтэ хүртэжэ, элдэб шангуудаар урмашуулагдаба.

Буряад Уласай хүдөө ажахын яаман ажалай габьяа гаргаһан малшадтаа, баян ургаса хуряаһан таряашадтаа  медаль болон баярай бэшэгүүдые барюулжа, хүн бүхэндэнь гарай бэлэг дамжуулаа.

Автор: Бэлигто ЦЫРЕНДОРЖИЕВ

Фото: pixabay.com