Ниигэм 18 dec 2020 426

​Хони үүсэлхэ шэнэ түб Буряадай Хориин аймагта нээгдэбэ

© фото: pixabay.com

Хонгор һайхан Хори нютагта жэжэ мал гаргахатүб энэ намарһаа ажалаа ябуулжа эхилбэ. Тэндэ гол түлэб хони гаргажа, тэрэнэй мяхаар элдэб эдеэнэй зүйлнүүдые бэлдээд, арад зондоо, айлшадтаа дурадхагдана.

- Шэнээр байгуулагдаһан үйлэдбэриин талмай дээрэ бүхэли жэлэй туршада 20 мянган толгой хони, ямаадые үүсэлжэ байха аргатай юм. Тэндэ хониной мяха үе мүсөөрэнь һалгаахаһаа гадуур доторынь арилгажа, арад зоной тон дуратай амтан эдеэнүүдые бэлдээд хүргэхэ. Хүдөө ажалшадай холо ошонгүй хони, малаа тушаагаад мүнгэ олохо арга олдобо, - гээд, эдеэнэй болон үйлэдбэриин хорооной таһагай даагша Татьяна Полозова хэлэнэ.

Ехэнхи ушарта хүдөө хүдөө ажалшаднай мал һүрэгөө хаяад, удаан саг соо ябаха аргагүй байдаг гэжэ мэдэнэбди. Тиимэһээ тэрэ аймагайнгаа түб ерэхэдээ, хэдэн толгой хониёо тээжэ ерэһэн бэеэрээ мүнгэн болгожорхихо һайн арга олдобо бшуу.  

- Энэ хэрэг бэелүүлхэдээ тусхай түсэб зохёогообди. Томо адуу мал үүсэлхэ байрын хажууда багахан таһаг тодхохобди. Мүнөөдөө газар уһанай шэнжэлгэ хэгдээд байна. Ород Уласта бүтээгдэһэн үйлэдбэриин хэрэгсэлнүүдые захил хээд, хүлеэжэ байнабди. Энэ үүсэлэлгын түбтэ томо ажахынүүдай, мүн тиихэдэ үмсын жэжэ мал гаргагдажа байха. Шэнээр байгуулагдаһан үйлэдбэридэ 6 хүн ажалда орохо, - гээд, хизаарлагдамал харюусалгатай «Основа» гэһэн бүлгэмэй захирал Б.Б. Дашиев хэлэнэ.

Мүнөөдэрэй байдалаар Буряад Уласай бүхы хүдөө ажахынуудта 280 мянган толгой хонид, ямаад харууһалагдана. Эгээл олон хонин Сэлэнгын, Зэдын, Бэшүүрэй, Хориин үргэн талаар таража бэлшэнэ. Байгша ондо эхэ хонидые үсхэбэрилдэг ажахынуудта гүрэнэй талаһаа 32 сая түхэриг гаргашалагдаа. Энэ мүнгэнэй хажуугаар элдэб хүдөө ажахын хэрэгсэлнүүдые абаһан гаргашануудыень гүрэн бусаадаг юм байна. Нёдондо жэлдэ иимэ 10,6 сая түхэриг хүдөө ажалшадта бусаад ерээ.


 

 

Автор: Бэлигто ЦЫРЕНДОРЖИЕВ

Фото: pixabay.com