Ниигэм 18 dec 2020 234

​Буряад Уласай Түнхэнэй аймагай соёлой байшангууд һэльбэн шэнэлэгдэбэ

© фото: Буряад Уласай соёлой яаман

Аймагай соёлой һалбари оршон тойронхи үе сагһаа хожомдонгүй дабшана. Хүдөө нютагуудай номой сангууд, соёлой байшангууд болон хүүгэдэй уран һайханай урлалай һургуулинууд шэнэлэгдэнэ. Мүнөө Түнхэнэй аймагай дэбисхэр дээрэ 21 номой сан, 19 соёлой байшан болон 1 хүгжэмэй һургуули ажалаа эрхилдэг юм. Арадай уран һайханай 8 бүлгэм, хүүгэдэй хоер ансамбль хүдэлдэг.

Ородой Холбоото Уласай Юрэнхылэгшэ В. Путинай зарлигаар соёлой һалбариин эмхинүүдэй байшангууд заһагдана. Энэ аша үрэтэй түсэлэй бэелүүлгэ Буряад Уласай Засагай газарай туһаламжаар бүтээгдэбэ.   

«Соёл» гэһэн үндэһэн түсэлэй хэмжээндэ оролсожо, Толтой тосхоной соелой байшан һэльбэн шэнэлэгдэбэ. Энэ болобол байгша оной хамагай ехэ туйлалтануудай нэгэн болоно.

Гэхэ зуура Алас-Дурна зүгэй хүгжэлтын Үндэһэтэнэй программын болон Буряад Уласай хүдөө нютагуудай тогтууритай хүгжэлтэ гэhэн программын хэмжээндэ үшөө гурбан соелой байшангууд шэнэлэгдээ. Хужар, Шэмхэ болон Хойто-Голой соелой байшангууд заһабарилагдажа, нютагай ажаһуугшады баярлуулна.

Мүн тиихэдэ «Ниитэ нэгэ Росси» партиин үүсхэлээр бэелүүлэгдэжэ байһан «Тоонто нютагаймё» гэһэн түсэлэй хэмжээндэ ехэ ажал ябуулагдаа. Тэрэнэй аша туһаар аймагай соелой эмхинүүд хүгжэмэй зэмсэгүүдээр болон мүнөө үеын тоног хэрэгсэлнүүдээр хангагдаба. Тооложо хэлэхэдэ, Хужарай соелой байшанда шэнэ һандайнууд абтажа табигдаа, Хэрэн болон Шэмхэ тосхонуудта хүгжэмэй зэмсэгүүд абтагдаһан байна.

Гүрэн доторнай бэелүүлэгдэжэ байһан элдэб түсэлнүүдтэ оролсожо, соелой һалбари улам хүгжөөхэ арга боломжонууд олгогдоно.

 

Автор: Бэлигто ЦЫРЕНДОРЖИЕВ

Фото: Буряад Уласай соёлой яаман