Ниигэм 18 dec 2020 534

​Буряадай Мухар-Шэбэрэй хүдөө ажахынууд дүнгүүдээ согсолно

© фото: pixabay.com

Мухар-Шэбэрэй аймагай ажахынууд баян ургаса хуряажа, үндэр амжалтануудтай шэнэ жэлээ угтахань. Байгша он аймагай таряашад 12 мянган гектар талмайда орооһо тариһан байна. Анханайнгаа заншалнуудые алдаагүй «Колхоз Искра» болон Сутайн ажахынууд хамагай ехэ ургаса абаба. Орооһо таридаг үмсын ажахынууд таряалангаа улам үргэдхэнэ. Уридшалан хэлэхэдэ, энэ жэл аймагай таряашад 168 мянган центнер орооһото таряа хуряаһан байна. Тэрэ тоодо 104132 центнер шэниисэ, 51780 центнер обёос, 12196 центнер ешмээн хуряагдаа.

Хэдэн жэлэй туршада таряанайнгаа талмай бага болгонгүй, 200 гаран гектар талмайда ургаса ургуулжа байһан олзын хэрэг эрхилэгшэдэй ажал магтамаар. Жэшээлхэдэ, Калашников Г.М. гансаараа энэ жэл 1100 гектар талмайда орооһото таряа ургуулаа.

Харин хартаабхын талмай жэлһээ жэлдэ тэрэл шэгтээ үлэнэ ха. Энэ жэл Мухар-Шэбэрэй аймагта 147 мянган центнер хартаабха хуряагдаба. Аймагай түрүү ажахынуудай тоодо ородог «Здоровое питание» гэһэн бүлгэм 3500 тонно хартаабха болон 1800 тонно бусад огородой эдеэ хоол ургуулаа.

Энэ жэл хүдөөгэй ажахынууд үбшэ хабшын үедэ ажаллабашье, үбэлэй хаһада һайнаар бэлдэжэ шадаба. Тэрэ тоодо малай үбһэ тэжээлшье ехээр нөөсэлэгдэжэ, үбэлэй хүйтэнүүдые зүрхэтэйгөөр дабаха аргатай.

 

 

 

 

Автор: Бэлигто ЦЫРЕНДОРЖИЕВ

Фото: pixabay.com