Ниигэм 18 dec 2020 213

Ара талын ветерануудта туһаламжа хэрэгтэй

Эсэгэ ороноо хамгаалгын дайнай үедэ ара талада Илалта шэрээлсэһэн зондо ниигэмэй талаар туһаламжа үзүүлхэ тухай хэлсэгдэнэ.

 Буряад Улас дотор ажаһуудаг үндэр наһатай, бэеынгээ талаар тулюур болоһон зондо гэр соогуураа һуугаад ябаха тусхайта кресло-коляска үгтэжэ эхилхэнь. Тус асуудалаар эдэ үдэрүүдтэ Засагай Газарта зүблөөн боложо, шиидхэбэри абтаа.

Ветеранууд булта үндэр наһатай, гар хүлынь ходо үбдэжэ, ехэнхинь хоёр хүл дээрээ ябаха шадал үгы болонхой. Тиимын тула эдэнэртэ заал һаа креслэнүүд хэрэгтэй, - гээд Буряад Уласай Ниигэм хамгаалгын сайд Татьяна Быкова онсо тэмдэглэнэ.

Мүнөө Буряадта дайнай жэлнүүдтэ бэеэ гамнангүй ара талада ажаллаһан аша габьяатай 4244 хүн ажаһууна. Тэдэнэй 890-ниинь эрэмдэг бэетэй зоной тоодо ородоггүй. Тиигээд гүрэнэй тэдхэмжэ, эмнэлгын зарим хангалтануудта түлбэригүйгөөр хүртэхэ эрхэ үгы байна.

Ерэхэ жэлэй январь һарада энэ асуудал Буряадай Арадай Хуралай депутадууд хаража, зарим хуулинуудта нэмэлтэ болон хубилалтануудые оруулха болоно. Саашадаа энэ хэрэгтэ гаргашалагдаха мүнгэнэй хэмжээн тодорхойлогдохо, зохид шиидхэбэринүүд абтаха.

Фото: yandex.ru