Ниигэм 18 dec 2020 383

​Ажаһуугшадай тоо бүридэл үнгэргэлгэдэ Буряад Уласай аймагуудта планшедүүд дамжуулагдаха

© фото: Буряад Уласай Засагай газар

Буряад Уласай аймагуудта ажаһуугшадай бүхэроссиин тоо бүридэл үнгэргэгшэдтэ 2,3 мянган планшедүүд дамжуулагдаха. Мүнөө Бурятстат эмхидэ тэдэнэр шалгагдажа, ажалда бэлэн болгогдоо.

Планшет бүхэндэ бүридхэлэй участогой хаягууд тодхогдожо, тэдэнээр саашадаа хотонууд болон аймагуудта эльгээгдэхэ.

2021 оной апрелиин 1-һээ 30 болотор Ажаһуугшадай бүхэросссиин тоо бүридэл үнгэргэгдэхэ гээд һануулнабди. Байгша оной хэмжээ ябуулгада шэнэ нэбтэрүүлгэ оруулагдаа, Ородой Холбоото Уласай ажаһуугшад «Госуслуги» (Gosuslugi.ru) порталда өөһэдөө мэдээ оруулха аргатай. Гэхэтэй хамта, олон үүргэтэй түбүүдтэшье бүридхэлдэ орохо арга хараалагданхай.

Фото: Буряад Уласай Засагай газар