Ниигэм 18 dec 2020 217

Буряад Уласай эгээл эрэлхэг басаган - Ксения Доноева

«Герои уходящего года» гэһэн түсэлөөр зоной һанал хуряалга түгэсэжэ, дүнгүүдээр Захааминай аймагай Ксения Доноева түрүүлбэ.

Энэ түсэл үнгэржэ байһан жэлэй туршада орёо онсо байдалда оробошье, эрэлхэг зоригтойгоор тохёолдоһон ушарһаа гараһан зондо зорюулагдан эмхидхэгдээ.

Байгша оной хабар Захааминай Ёнгорбой нютагта ажаһуудаг Ксения Доноева түймэртэ абтаһан гэрһээнь хоёр дүүнэрээ абаржа шадаа. Хуушан гэр зайн галай утаһанһаа боложо, нюдэ сабшаха зуура галда абтаад, шатаһан юм. Гурбан хүүгэдтэй бүлэдэ ниигүүлэсхы сэдьхэлтэй зон туһалжа, мүнөө Доноевтон шэнэ гэртэ оронхой.

Энэ түсэлдэ табан хүн зууршалагдажа, эдир басагые 2582 хүн дэмжэбэ. «Одноклассники», «ВКонтакте» интернет сүлжээндэ һанал хуряалгын хэмжээн эмхидхэгдэжэ, олон зон Ксениин батаршалгаар омогорхоо. Тиин мүнөө «Буряад Улас» паблигай мэргэжэлтэд нютагаархиндаа дахин хандажа, russiaheroes2020.com хаягаар орожо, Ксениин түлөө дуугаа үгэхые уряална. Энэ шатада амжалта туйлагдабал, Ксения Доноева тухай Ород Улас дотор хүнүүд мэдэхэ болоно.

Фото: yandex.ru