Ниигэм 19 dec 2020 217

​Үсөөн тоото үндэһэн арадуудта гүрэнэй туһаламжа үзүүлэгдэнэ

Буряад Уласай хойто аймагуудай үсөөн тоото арадуудай анханайнь заншалта ажахынуудые хүгжөөхэ хэрэгтэ уласай һанһаа туһаламжа үзүүлэгдэнэ. Байгша ондо энэ хэрэгтэ 9,2 сая түхэриг гаргашалагдаба.

Манай уласта хамнигад болон һоёдууд  үсөөн тоото арадууд гэжэ тоологдодог юм. Эдэ зон Буряад Уласай долоон аймагай дэбисхэр дээрэ таража, ажамидардаг. Тэдэнэй заншалта байра байдал болон анханайнь ажахынуудые хүгжөөхын тулада энэ жэлэй туршада 2 трактор, 5 онгосо, 1 онгосын мотор, 1 снегоход болон 1 УАЗ түхэлэй автоунаан абтажа, тэрэ  ядарһан зондо дамжуулагдаба.

Хурамхаанай аймагай холын отогуудаар байрладаг хамнигадай гурбан эблэл гүрэнэй жасаһаа һомологдоһон мүнгөөр худаг малтаха гэжэ шиидэһэн байна. Үлөөшэ мүнгөөрнь үндэһэн арадайнгаа уран һайханай бүлгэмүүдтэ шэнэ хубсаһа хунар болон элдэб зэмсэгүүды абаба.

Һоёд арадай ехэнхи хубинь Ахын аймагта байрладаг юм. Энэ ушарһаа гүрэнэй тэдхэмжэ мүнгэн Өөрлиг тосхоной номой һанда дамжуулагдажа, һоёд-буряад-англи хэлэнэй гайхалтай толи хэблэгдэжэ гараба. Мүн тиихэдэ, энэл тосхоной хүгжэмэй һургуулида үндэһэн арадай хубсаһан, хүгжэмэй зэмсэгүүд болон гуталнууд абтагдаа. Тэрээнһээ гадна, МАУ «Дирекция традиционного природопользования сойотов» гэһэн эмхидэ ГАЗ «Садко» түхэлэй унаа, оро үдхэдэг ажахынуудтань квадрокоптернууд абтажа дамжуулагдаба. Тиихэдэ һоёд арадай заншалта урса гэрнүүдэй бариха хэрэгтэнь туһаламжа үзүүлэгдэнэ.

«Ородой холбоото уласай үндэһэн арадуудай эб нэгэдэлые бэхижүүлгэ болон арад түмэнэй үндэһэн соелой хүгжэлтэ» гэһэн Буряад Уласай гүрэнэй программын хэмжээндэ энэ ажал ябуулагдана.

 

 

 

 

Автор: Бэлигто ЦЫРЕНДОРЖИЕВ