Ниигэм 19 dec 2020 228

​Буряадай дүрбэн тосхон түлөөһэгүй интернедтэй болобо

© фото: Буряад Уласай Засагай газар

Хүдөө нютагуудай ажаһуугшадые интернедээр хангахын тулада гүрэнэй хэмжээнэй түсэл бэелүүлэгдэнэ. Байгша оной декабрь һарын туршада Баргажанай аймагай Инаа, Боро-Гол, Макаринино һууринуудта болон Зэдын аймагай Тохой тосхондо W-Fi тараадаг дүрбэн шэнэ газарнууд бии болобо. Хамтадаа эдэ тосхонуудта мянга гаран хүн ажаһууна. Энэ түсэлэй хэмжээндэ «Ростелеком» гэжэ эмхиин мэргэжэлтэд ажал хүдэлмэри ябуулба.

Интернет тараадаг тоног хэрэгсэлнүүд олониитын ажабайдалда шухала үүргэтэй эмхинүүдэй ойрохоно тодхогдоно. Гол түлэб нютагай һургуулинуудай, захиргаанай гү, али номой сангай дэргэдэ Wi-Fi тараадаг газарнууд байгуулагдана. Энэ интернет хэрэглэһэнэйнгээ түлөө тэндэхи ажаһуугшад мүнгэ түлэхэгүй.

- Мүнөө тохёолдоод байһан эрхэ байдалай үедэ энэ ябуулгамнай арад зондомнай тон хэрэгтэй юм. Һурагшадай харилсаагүй һуралсал эмхидхэхэ болон ондоошье ажал хэхэдэ ехэ аша үрэтэй. Мүнөө үеын технологиин арга боломжонууд манай ажабайдал нилээн хүнгэдхэжэ үгэнэ. Хүдөөгэймнай ажаһуугшад интернет сүлжээндэ орожо, шэнэ һонинуудые дуулаха, гүрэнэй хангалтануудта хүртэхэ аргатай болоно, - гэжэ Буряад Уласай Толгойлогшо Алексей Цыденов онсолбо.

Мүнөө түлбэригүй интернет олон зон хэрэглэнэ. Жэшээлхэдэ, Захааминай аймагай Нурта болон Үлэнтэ, Хориин аймагай Майла тосхоной ажаһуугшад эгээл ехээр интернет хэрэглэжэ, ехэ сагаа тэндэ үнгэргэнэ.

2020 оной туршада «Ростелеком» 500 модоной зайда интернедэй утаһа татажа, Wi-Fi тараадаг 30 газар байгуулаа. Тиигэжэ, Зэдын, Яруунын, Хориин, Хяагтын, Түнхэнэй болон Баргажанай аймагуудай эгээл холо оршодог тосхонууд интернедтэй болобо. Энэ түсэлэй хэмжээндэ дүн хамта 115 тосхон интернед сүлжээндэ холбогдоо.

- Ерэхэ жэлдэ үшөө табан тосхон холбогдожо, энэ түсэлэй бэелүүлгэ Буряад Уласта дүүрэхэнь.  Баунтын аймагай Джилиндын Адаг болон Уакит тосхонууд спутнигай аргаар интернедтэ холбогдохо. Хойто Байгалай аймагай Уоян болон Холодный тосхонуудта, Загарайн аймагай Шулуута һууринда Wi-Fi тараадаг тоног хэрэгсэлнүүд тодхогдохо, - гэжэ ПАО «Ростелеком» бүлгэмэй Буряадай таһагай дарга Андрей Здаров хэлэбэ.

Буряад Уласай холын хүдөө тосхонуудые интернедээр хангахын тулада Wi-Fi тараадаг 120 газар эмхидхэхэ тухай хэлсээн 2015 ондо баталагдаһан юм.

 

 

 

Автор: Бэлигто ЦЫРЕНДОРЖИЕВ

Фото: Буряад Уласай Засагай газар