Ниигэм 19 dec 2020 367

​Үүлтэртэ һарлагуудые Буряадай Ахын аймагта үдхэнэ

© фото: Буряад Уласай хүдөө ажахын яаман

Буряад Уласай хүдөө ажахын яаманай үүлтэртэ малай албан адууһа малайнгаа тоо толгой саг үргэлжэ бүридхэжэ, шэнжэлжэ байдаг юм. Эдэ үдэрнүүдтэ энэ албанай мэргэжэлтэд Ахын аймагай 700 гаран һарлагуудта тусхай «чипүүдые» тодхобо.

Ахын аймагай һарлагууд долоон жэлэй саана бэеэ дааһан үүлтэрэй бодо мал гэжэ тодорхойлогдоһон юм. Тиимэһээ эдэ малай шуһа мяхан ходол шалгагдажа, хинагдажа байха ёһотой.

Хүдөө ажахын яаманай мэргэжэлтэд ООО «Саянская ока» болон ССПЖП «Тисса» гэһэн ажахынуудай һарлаг малнуудые шэнжэлбэ. Тэрэнэй дүнгүүдээр энэ ажахынуудта байһан мал Ахын һарлагуудай үүлтэрэй эрилтэнүүдтэ хүсэд таарана гэжэ онсологдоо.

- Ахын һарлагууд Зүүн Саяанай болон Хамар Дабаанай үндэр уулануудай нугаар бэлшэжэ, жэлэй дүрбэн сагта амидардаг шэрхи абаритай мал юм. Энэ малай гол илгаань гэбэл, хатуу хүйтэн уларилда ядардаггүй, эмэ хашарагуудынь гансал дулаанай сагта тугалладаг заншалтай. Тугалнуудынь баһал юрын үүлтэрэй бодо малайхида адли бэшэ, дулаанай хаһада үрдижэ, түргэн сагай болзорто бэежэдэг. Тиихэдэ һарлаг малай һүрэг соо өөрын онсо ёһо журам байдаг юм. Һарлагууды удаан сагта үзэжэ, шэнжэлжэ байхадаа энэ үүлтэрэй шанар шэнжыень һайнаар ойлгодог болохоор, - гэжэ Буряадай хүдөө ажахын ехэ һургуулиин таһагай хүтэлбэрилэгшэ, доцент, хүдөө ажахын эрдэмэй кандидат Булат Насатуев хөөрэбэ.

Тэрэнэй удаа эрдэмтэд Ахын аймагай захиргаанай толгойлогшо Матвей Мадасовтай уулзаба. Эндэ аймагай мал ажахы хүгжөөхэ талаар олон асуудалнууд зүбшэн хэлсэгдээ. Матвей Мадасовай хэлэһээр, Ахын аймагта үүлтэртэ адуу, һарлагуудые болон оро үдхэхэ хүсэлтэй ажахынууд бии юм. Гэхэ зуура, ондоо нютаг можонуудһаа һайн үүлтэрэй һарлаг бухануудые асарха түсэбүүд табигдана.  

Нэмэжэ хэлэхэдэ, Буряад Уласай ажахынуудта 4844 толгой һарлаг мал тоологдоно гээд, Буряад Уласай хүдөө ажахын яаманай мэдээсэлэй албан дуулгана.

 

Автор: Бэлигто ЦЫРЕНДОРЖИЕВ

Фото: Буряад Уласай хүдөө ажахын яаман