Ниигэм 21 dec 2020 177

Танай ногоон хасуури юугээр бүтээгдээб?

«Байгалай ой модо гамная» гэһэн харалган соносхогдожо, нэгэ шатаниинь ногоон хасуури өөһэдынгөө арга шадалаар бүтээхэ эрилтэтэй байба. Тиин Хориин аймагай дунда һургуулиин «Тальян» гэжэ нэрэтэй ойн харуулай бүлгэмэй эдир гэшүүд ехэ зохид хасуури бэлдэжэ, олоной һайшаалда хүртэбэ. Саарһаар хасууриин гол хэжэ, модонһоо унажа, хаташаһан сонсогойнуудые суглуулжа, тэдэниие гоёор няажа, хасуури бэлдээ.

Үхибүүд ехэ харюусалгатайгаар энэ харалганда хабаадажа, хэдэн һонин дурадхалнуудые тодорхойлжо, хамтын хүсөөр ажалаа ябуулаа. Ехэ оролдолготойгоор хүдэлжэ, гоё бүтээл дурадхаа», - гээд һургуулиин ойн ажахын хүтэлбэрилэгшэ Наталья Янькока хэлэнэ.

«Тальян» гэһэн һурагшадай ойн ажахы 2018 ондо байгуулагдажа, оршон тойронхи байгаалида ехэ дуратай, ойн харуулшанай ажалаар һонирходог үхибүүдһээ бүридэнэ. Эдиршүүл ой хамгаалгын талаар үнгэргэгдэдэг бүхы хэмжээнүүдтэ эдэбхитэйгээр хабаададаг, мэдэсэеэ үргэдхэдэг юм.

Фото: egov-buryatia.ru