Ниигэм 21 dec 2020 123

Буряад Уласта тахал үбшэн һүжэрһэн зандаа

Буряад Уласай Роспотреб-хиналтын мэргэжэлтэдэй мэдээсэһээр, декабриин 20-ай байдалаар СОVID-19 үбшэндэ дайрагдаһан 23754 хүн тоологдоно. Үнгэрһэн хоногой туршада 211 хүн хамшагта ханяадаар үбдэбэ гээд элирүүлэгдээ. Бүхы үбшэнтэнэй 49 % (12892) Улаан-Үдэ хотодо ажаһуугшад болоно. Коронавирустаһан зонтой харилсаһан 2490 хүн тодорхойлогдожо, тэдэнэр эмшэдэй анхаралда абтанхай. Энэ үбшэнэй һүжэрһэн сагһаа эхилээд, мүнөөдэр болотор 20456 хүн эмнэлгэ абажа, һайн болоһон байна.  Үнгэрһэн амаралтын үдэр 302 хүн һайн болоо гээд эмшэд онсолно.

Больницануудта 1723 хүн арга абажа байна. Реанимациин таһагуудта 100 хүн хэбтэнэ. Тэдэнэй 53-ниинь 65 наһанһаа дээшэ зон. Уушха сэбэрлэхэ аппарадта 64 хүн оруулагданхай.

Коронавируста дайрагдаһан зониие эмнэхэ 2568 койко-һуури бэлдэгдээд, тэдэнэй  1723-ниинь эзэлэгдээд байна. Амбулаторно аргаар эмнэлгэ гаража байһан 1037 зон тоологдоно. 538 хүн СОVID-19 үбшэндэ нэрбэгдээд, гадна ондоошье хүндэ үбшэнтэй байһан ушарһаа наһа бараа.

Буряад Уласай Элүүрые хамгаалгын яаманай халуун утаһанда ажаһуугшад олоор хандаһан зандаа. Үнгэрһэн хоногой туршада 142 хандалга бүридхэгдэбэ. Харин энэ утаһанай байгуулагдаһаар 98248 хандалга ороо.

Фото: yandex.ru