Ниигэм 21 dec 2020 332

​Улаан-Үдэ хотын «Заречный» гэhэн багахан сэсэрлиг шэнэлэгдэбэ

 Улаан-Үдэ хотын «Заречный» гэhэн багахан сэсэрлиг «Болбосон түхэлтэй хотын оршон байдал» гэhэн түсэлэй хэмжээндэ шэнэлэгдэбэ.

Эндэ ябаган хүнэй харгы зүргэнүүд, шэмэглэлэй бүхөөг, hандайнууд, бог шоройн хайрсагууд, шэнэ тайзан табигдаба. Шэнэ һөөг модонууд таригдажа, хүүгэдэй сэнгэхэ сэсэрлигүүд, волейбол болон футбол наадаха талмайнууд байгуулагдаба. Олон жэлэй туршада хүдэлөөгүй байhан фонтан заhагдажа, тэндэхи талмай зайн галаар гэрэлтүүлэгдээ.

«Заречный» гэhэн хотын сэсэрлиг 13 hунгуулиин тойрогой дэбисхэртэ ородог юм. Тиимэһээ горсоведэй hунгамал Василий Цыремпилов өөрын хубитаяа оруулhан байна. Һунгамалай гаргашалагдаhан мүнгөөр эндэхи талмай хинан шалгажа байхын тулада видеобуулгабари хэхэ тоног түхеэрэмжэнүүд тодхогдоо. Хүүгэдэй наадаха талмайн харша хүреэшье шэнэлэгдээ.

Иигээд сэсэрлиг һэргээхэ ажал  дүүрэхэ бэшэ. Хабартаа элдэб янзын сэсэг ногоон таригдажа, гэрэлтэй гэгээтэй амаралгын газар болгогдохо юм.

Автор: Бэлигто ЦЫРЕНДОРЖИЕВ