Ниигэм 21 dec 2020 231

​Гэртээ һурадаг хүүгэдые халуун хоолоор хангаха тухай хуули Буряадта зүбшэн хэлсэгдэнэ

© фото: Буряад Уласай Засагай газар

Буряад Уласта аяар 1144 үхибүүн гэрһээ һуралсал гарадаг юм. Тэдэнэй тоодо, эрэмдэг бэетэй хүүгэд бии. Энэ ушараар эдэ хүүгэдые халуун хоолоор хангаха тухай хуулиин түсэл зохёогдобо.

- Энэ хэрэг бэелүүлхын тулада уласай һанһаа туһаламжа үзүүлэгдэжэ магад. Хулиин ёһоор һурагшаднай түлөөһэгүйгөөр халуун эдеэгээр хангагдадаг. Тиимэһээ ямаршьеб шалтагаанһаа боложо, гэртээ ном үзэдэг хүүгэдтэ баһал иимэ туһаламжа үзүүлэгдэхэ ёһотой гэжэ һанагдана. Иимэ хуули 2021 оной эхинһээ хүсэндөө орохо тухай дурадхал оруулһан байнабди, - гэжэ Буряад Уласай болбосоролой болон эрдэм ухаанай яаманай сайдай нэгэдэхи орлогшо Галина Фомицкая хэлэбэ.

Болбосоролой яаманай мэргэжэлтэдэй багсаамжалһаар, гэртээ һурадаг хүүгэдые халуун хоолоор хангаха хэрэгтэ 29 сая түхэриг хэрэгтэй болохо байна. «Эрдэм һуралсал тухай» Буряад Уласай хуулиин ёһоор, гэртээ ном үзэдэг хүүгэдэй гэртэхиндэ халуун эдеэнэй түлөө мүнгэ түлэхэ арга боломжо бии юм.

Автор: Бэлигто ЦЫРЕНДОРЖИЕВ

Фото: Буряад Уласай Засагай газар