Ниигэм 21 dec 2020 234

​Буряад Уласай Сэлэнгын аймагай тосхонууд һэргээн бодхоогдоно

© фото: Буряад Уласай барилгын яаман

«Арадай һан жаса» гэһэн түсэлэй хэмжээндэ Сэлэнгын аймагай тосхонуудта 23 хэмжээ ябуулганууд эмхидхэгдэбэ.

Ардасан тосхондо тамирай талмай баригдаа, Галуута нуурта ариг сэбэрэй габшагай һара соносхогдожо, тосхоной захаар обоологдоһон бог шорой сэбэрлэгдээ. Цайдам тосхоноорхид гүрэнэй тэдхэмжэ мүнгөөр хүүгэдэй сэнгэхэ талмай эмхилбэ. Дэбээн, Нуур-Тухам, Шана, Ехэ-Цагаан, Сэлэндүүмэ, Дунда Үбэхэн тосхонуудта тамирай талмайнууд баригдаа. Шэмээшэгүүдэй һуудаг Ягодное тосхондо соёлой байшан һэльбэн шэнэлэгдээ. Мүн тиихэдэ тосхонуудай гудамжанууд зайн галаар гэрэлтүүлэгдэжэ, Эсэгэ ороноо хамгаалгын дайнда унаһан сэрэгшэдэй мүнхэ дурасхаалай хүшөөнүүд заһагдаа.

Тосхон бүхэнэй ажаһуугшад хамтын суглаан дээрэ ямар хэрэгтэ энэ мүнгөө шэглүүлхэ тухай өөһэдөө шиидэһэн юм. Бүхыдөө байгша оной туршада энэ түсэлэй хэмжээндэ 12,5 сая түхэриг гүрэнэй жасаһаа һомологдоо.

Автор: Бэлигто ЦЫРЕНДОРЖИЕВ

Фото: Буряад Уласай барилгын яаман