Ниигэм 21 dec 2020 188

​Буряад Уласай харгы барилгашадай ерэхэ жэлэй ажалай түсэбүүд

© фото: Буряад Уласай Засагай газар

Байгша оной туршада хамшаг ханяадан тарабашье, харгын барилгашад ажалаа эршэтэйгээр ябуулаа. Ородой Холбоото Уласай Юрэнхылэгшэ В. Путинай зарлигаар «Аюулгүй болон һайн шанартай харгынууд» гэжэ үндэһэн түсэл бэелүүлэгдэнэ.

Ерэхэ жэлдэ Буряад Уласай олон харгы замууд шэнэлэгдэхэ. Тэрэ тоодо «Улаан-Үдэ-Турунтаево-Хурамхаан-Новый Уоян» болон «Улаан-Үдэ-Романовкэ-Шэтэ» шэглэлэй харгынууд нэн түрүүн заһагдаха. Үшөө тиихэдэ, уласай аймагуудые холбоһон замууд һэльбэн шэнэлэгдэхээр хараалагдана. Тэрэ тоодо Хориин, Захааминай, Хойто Байгалай аймагуудай харгынууд шэнэлэгдэхэ гээд Буряад Уласай Засагай газарай мэдээсэлэй албан дуулгана.

Тэрээнһээ гадна һандаржа, аюултай болоһон хүүргэнүүд шэнэлэгдэхэ юм.

Автор: Бэлигто ЦЫРЕНДОРЖИЕВ

Фото: Буряад Уласай Засагай газар