Ниигэм 21 dec 2020 149

​Буряад Уласай Муяын аймагай тосхонуудай харгынууд заһагдаба

Буряад Уласта байгша оной май һараһаа эхилжэ, «Арадай һан жаса» гэһэн аша үрэтэй гүрэнэй түсэл бэелүүлэгдэнэ. Ородой Холбоото Уласай Юрэнхылэгшэ В. Путин энэ түсэлдэ ехэ анхаралаа хандуулдаг. Шэнэ жэлдэ хүдөө һууринуудые хүгжөөхэ хэрэгтэ үшөө ехэ мүнгэн һомологдохо юм.

Байгша ондо Муяын аймаг энэ түсэлэй хэмжээндэ 30 сая түхэригтэ хүртэбэ. Гүрэнэй туһаламжа мүнгөөр аймагай тон шухала асуудалнууд шиидхэгдээ. Аймагай түб һууринай олон гудамжанууд нүхэ һүбэтэй боложо, тэндэхи зоной байдалда ехэ һаад хэдэг байһан юм. Тиимэһээ нютагай ажаһуугшад тэдхэмжэ мүнгэнэй зарим хубииень энэ хэрэгтэ шэглүүлхэ гэжэ оролдобо. Таксимо тосхоной Еловая, Сосновая болон Магистральная гэжэ үйлсэнүүд заһагдажа, тэгшэ болгогдоо.

Северомуйск тосхондо «Арадай һан жасын» мүнгэ тамирай һалбарида гаргашалаа. Эндэ тамирай зургаан талмай барижа, һорилгын тоног хэрэгсэлнүүдээр хангаха хэрэгтэ 258 мянган түхэриг һомологдобо.

Ирокинда тосхоной ажаһуугшад хүүгэдэй сэсэрлиг бариха хэрэгтэй гэжэ мэдүүлһэн юм. Теэд энэ түсэлэй хэмжэндэ ерэһэн мүнгэн хүрэхэгүй байба. Тиигэжэ энэ һууринда гансал хүүгэдэй шэнэ талмай абтаба.

Муя тосхоной арад зон гүрэнэй тэдхэмжэ мүнгэ аша үрэтэйгөөр хэрэглэхэ гэжэ оролдоо. Хамагай түрүүн олоной ябадаг гарасаяа һэльбэн шэнэлбэ. Хабсагайн боориһоо хэлтэржэ унадаг шулуунууд тэндэхи жолоошодто ехэ хохидол үзүүлдэг һэн. Мүнөө тэндэ шэнэ хүреэ бодхоогдожо, харгын гэнэ усалнууд үсөөрбэ.

Автор: Бэлигто ЦЫРЕНДОРЖИЕВ