Ниигэм 21 dec 2020 258

Улаан-Үдэ хотын трамвайнууд үбэлэй журамда оробо

Мүнөөдэрһөө Улаан-Үдэ хотын трамвайнууд үбэлэй хаһын сагта хүдэлхэ журамда оробо.

Үдэр бүхэндэ түмэр харгыда 40 трамвай гарадаг. Тиин декабриин 21-һээ хамтадаа 43 трамвай хотын ажаһуугшадые урагша хойшонь зөөхэеэ гараба.

Москва хотоһоо ерэһэн трамвайнуудай ашаар үдэр харгыда гараха ниитын унаагай тоо олон болгогдоо. Үбэлэй сагта энэ унаагай ябахань зунайхида орходоо ондоо. Тормозоо дарахада, хүйтэн түмэр рельсэ дээгүүр ябаһан трамвайн зогсохо саг ута болодог, хүн зоной трамвайда һууха, буухань мүн лэ удаарадаг. Тиин коронавирус үбшэнэй һүжэрһэн сагта хоорондоо багахан сагай болзорто трамвайнууд ябажа, нэгэ доро зоной олоор сугларха ушарнууд үсөөн болохонь.

 

Фото: yandex.ru