Ниигэм 21 dec 2020 269

Буряад Уласай ТОС-уудай дүй дүршэл hонирхолтой

Байгша оной ноябриин 24-дэ, декабриин 1-дэ Буряад Уласай газар дэбисхэрэй олониитын ѳѳhэдын хүтэлбэриин можо нютагай түрүүшын онлайн хуралдаан үнгэрhэн байна.

Хуралдаан ZOOM платформа дээрэ үнгэргэгдэжэ, 450 гаран хүн сэхэ уулзалгада гараа, хажуугаарнь Ютуб канал дээрэ сэхэ дамжуулга болоо.

Буряад Уласай газар дэбисхэрэй олониитын ѳѳhэдын хүтэлбэри дэмжэлгын түбэй Ютуб канал дээрэ нэгэ доро гүрэнэй хоёр хэлэн дээрэ дамжуулга болоо. Ород хэлэн дээрэ дамжуулга 1300-аад хүн хараа, буряад хэлэн дээрэ оршуулгатай дамжуулга 575 хүн орожо хараhан байна. Буряад хэлэн дээрэ болоhон дамжуулга Гүрэнэй оршуулгын албанай мэргэжэлтэдэй туhаламжаар үнгэрѳѳ.

Энэ хуралдаанай удаа ондоо можо нютагууд Буряад Уласаймнай ТОС-уудай ажалаар hонирхожо эхилээ. Үнгэрhэн долоон хоногто Саха Яхадай эдэбхитэдтэй онлайн аргаар хѳѳрэлдэжэ, ТОС яагаад байгуулха, ямар ажал хэдэг тухай, гадна бүхы дээрээ Буряад Уласай ТОС-уудай дүршэл шадабаряар андалдаан болоо. Саха Яхадта газар дэбисхэрэй олониитын ѳѳhэдын хүтэлбэриин хүдэлѳѳн hаял эхин шатадаа.

Сэлэнгын аймагай газар дэбисхэрэй олониитын ѳѳhэдын хүтэлбэриин ажал хүдэлмэри тухай Сэлэнгын аймагай толгойлогшын 1-дэхи орлогшо Светлана Бубеева хѳѳрэжэ үгѳѳ.

Буряад Уласай газар дэбисхэрэй олониитын ѳѳhэдын хүтэлбэри дэмжэлгын түб Саха Яхадай эдэбхитэдтэй саашадаа иимэ уулзалга үнгэргэжэ байха юм.

Фото: Буряад Уласай газар дэбисхэрэй олониитын ѳѳhэдын хүтэлбэри дэмжэлгын түб