Ниигэм 21 dec 2020 192

​Буряадай Баргажан тосхоной соёлой болон амаралгын сэсэрлиг һэльбэн шэнэлэгдээ

© фото: Буряад Уласай барилгын яаман

Нютагай зоной сугларжа амардаг сэсэрлиг һэргээн бодхоогдожо, айлшадые угтан абана. 90-ээд онуудай эхиндэ байгуулагдаһан сэсэрлиг үнинэй шэнэлхээр болоод байһан. Энэ хадаа Баргажан нютагай ажаһуугшадай амарха сэнгэхэ ори ганса газар юм. «Болбосон түхэлтэй хотын оршон байдал байгуулга» гэһэн федеральна түсэлэй хэмжээндэ энэ ажал хэгдэбэ.

Баян түүхэтэй Баргажан нютаг ХХ-дохи зуун жэлэй эхин болотор хото гээд тоологдодог байһан юм. Тэрэ үеын эгээл баян аралжаа наймаашад энэ нютагта байрладаг һэн. Олондо мэдээжэ декабристнууд аха дүү Кюхельбекернууд энэ нютаг руу сүлэгдэһэн намтартай. Эндэ мүнөө болотороо аяар 1834 ондо баригдаһан наймаашан Бутлицкын гэр, архитектурын дурасхаалай хүшөө болохо, үнэн алдарта шажанай сүмэнүүд зандаа үлэнхэй юм.

Дүрбэ һарын туршада үргэлжэлһэн һэльбэн шэнэдхэлгын ажалда 1,295 сая түхэриг гаргашалагдаба. Энэ мүнгөөр эбдэрһэн модон хашаа хүреэгэй орондо мүнөө үеын түмэрөөр хэгдэһэн харшанууд табигдаба. Сэсэрлигэй үүдэн хаамжашье шэнэлэгдэжэ, хог шоройн хайрсагууд табигдаа. Гэхэтэй хамта, Агууехэ эсэгэ ороноо хамгаалгын дайнда унаһан сэрэгшэдэй мүнхэ дурасхаалда зорюулагдаһан хүшөө һайжаруулагдаһан байна.

«Одоол мүнөө энэ нютагай ажаһуугшад гэр бүлөөрөө, найза нүхэдтэеэ эндэ ерэжэ, һайхан оршон байдалда сүлөө сагаа үнгэргэхэ аргатай болобо. Нютагаархиднай хажууһаамнай хаража байнгүй, өөрын дураар ерэжэ, модоной һөөг бургааһанууды тарилсаһан байна. Энээндэнь бидэ маша ехээр баярланабди» - гээд, Буряад Уласай барилгын яаманай сайд Николай Рузавин хэлэбэ.

Ородой Холбоото Уласай Юрэнхылэгшэ Владимир Путинай тогтоолоор «Болбосон түхэлтэй хотын оршон байдал байгуулга» болон «Гэр байра болон хотын оршон» гэһэн үндэһэн түсэлэй хэмжээндэ иимэ ажал бэелүүлэгдэнэ. Энэнь хүдөө нютагуудтамнай шэнэ амисхал оруулжа, шэнэ амидаралайнь үндэһэ һууринь болохо юм.

Автор: Бэлигто ЦЫРЕНДОРЖИЕВ

Фото: Буряад Уласай барилгын яаман