Ниигэм 21 dec 2020 108

​«Үбгэн Жабар болыш» гэһэн заншалта хэмжээ ябуулга Буряад Уласай Арадай Хуралда эмхидхэгдээ

© фото: Буряад Уласай Арадай Хуралай мэдээсэлэй албан

Буряад Уласта «Үбгэн Жабар болыш» гэһэн нигүүлэсхы сэдьхэлэй хэмжээ ябуулга Арадай Хуралда үнгэргэгдэбэ. Заншалта болоһон акци 13-дахияа Хэблэлэй «Экос» байшантай эмхидхэгдэбэ.

2008 ондо түрүүшынхиеэ эмхидхэгдэһэн хэмжээ ябуулгаһаа хойшо хүүгэдэй байшануудай 4000-һаа дээшэ үхибүүдтэ бэлэгүүд дамжуулагдаа. Байгша ондо Арадай Хуралай һунгамалнуудай бэлэгүүд түрэлхидэй харууһагүй үлэһэн үхибүүдэй байрладаг түбүүдэй хүүгэдтэ барюулагдаха.

- Хүнгэн бэшэ 2020-дохи он дүүргэжэ байнабди. Һунгамалнуудай буян үйлэдэлгын хэмжээ ябуулгада эдэбхитэй хабаадаһаниинь һайшаалтай. Ажалаа ябуулдаг тойрог бүхэндэмнай үхибүүдэй ниигэмэй эмхинүүд бии, тэдэндэ юун дуталданаб гэжэ бидэ мэдэнэбди. Шэнэ жэлые угтуулан, багшуулда бэлэгүүдые баридагбди, энэ хэмжээ ябуулгамнай заншалта болонхой. Энэ заншал пандемииншье үедэ бү таһалдаг. Үхибүүд баясаха ёһотой, - гэжэ Владимир Павлов тэмдэглэбэ.

 

Фото: Буряад Уласай Арадай Хуралай мэдээсэлэй албан