Ниигэм 22 dec 2020 196

Улаан-Үдэ хотын ниитын унаа һайнаар ябаха

Шэнэ жэлэй һайндэрнүүдэй үедэ Улаан-Үдэ хотын ниитын транспорт ажалаа бүри эршэмтэйгээр ябуулха хүсэлтэй. Тиимэһээ али нэгэн газарта ошохо зон ниитын унаа үни хүлеэнгүй ябаха аргатай байха.

МУП «Трамвайн управлениин» дарга Юрий Санжанов:

Үдэр бүхэндэ трамвайнуудай тоо дээшэлүүлэгдэжэ, 43 вагон харгыда гарана».

МУП  «Хотын маршрудууд» гэһэн эмхиин захирал Алексей Кожевников:

Ниитын унагаар – трамвай болон автобусаар ябадаг зон үсэгэлдэрһөө эхилээд, тусхай хэмжээндэ хабаадалсаха эрхэтэй. Үдэрэй туршада дүрбэдэхиеэ  ниитын унаагаар ябаһан хүн түлбэригүйгөөр ябаха эрхэдэ хүртэхэ".

Тиин түлбэригүй аргаар билет абаһан зон иимэ эрхэдэ хүртэхэ гээд онсологдобо.

Улаан-Үдэ хотын захиргаанай Транспортын талаар хорооной таһагые даагша Сергей Будагаев:

Шэнэ автобуснууд эгээл шухала маршрудуудаар табигдажа, олон зониие зөөнэ. 2020 ондо ниитын транспорт шэнэ 42 автобусаар, 15 шэнэ «Львята» трамвайгаар болон Москва хотоһоо асарагдаһан 10 трамвайгаар нэмэгдээ».

Фото: yandex.ru