Ниигэм 22 dec 2020 183

​Элшэ хүсэнэй һалбариин мэргэжэлтэдэй һайндэр

© фото: Буряад Уласай элшэ хүсэнэй яаман

Элшэ хүсэнэй һалбариин мэргэжэлтэдэй һайндэр мүнөөдэр тэмдэглэгдэнэ. Дэмбэрэлтэй энэ ушараар Буряад Уласай транспортын, элшэ хүсэнэй болон харгын ажахын яаманай сайд Александр Дариевич Аюшеев амаршалгын үгэнүүдые хэлэбэ.

- Эрхим хүндэтэ элшэ хүсэнэй ажалшад ба манай ветеранууд! Мэргэжэлэнгэй баярай үдэр үгтуулан, та бүгэдэниие хани халуунаар амаршалжа, зүрхэ сэдьхэлэйнгэй оёорой халуун мэнды тандаа хүргэнэб!

Элшэ хүсэн хадаа манай үйлэдбэриин үндэһэ һууринь болоно. Зайн галай байһан газарта хэзээдэшье хүгжэлтэ замхахагүй. Шэнэ оньһон түхеэрэлгэнүүд нэбтэрүүлэгдэжэ, үйлэдбэрилһэн эд бараанаймнай шанар шэнжэнь дээшэлхэ. Түрэл Буряад Уласаймнай саашанхи хүгжэлтэ бата бэхи болоһон элшэ хүсэнэйнгөө һалбаритай таһаршагүй нягта холбоотой.

Энэ жэл ГОЭЛРО гэжэ гүрэнэй түсэбэй баталагдаһаар 100 жэлэй ойн баяр тэмдэглэгдэнэ. Зайн галаар хамаг гүрэнөө хангаха түсэбэй аша үрэнь сэгнэшэгүй. Энэ хүгжэлтын түсэбэй хүсөөр Ородой Холбоото Улас эгээл баян гүрэн боложо тодорһон юм. Манай гүрэн эрид саашаа хүгжэхэ үргэн арга боломжонуудтай.

Мүнөө Буряад Уласай элшэ хүсэнэй эмхинүүдтэ 7000 хүн ажаллана. Эгээл томо ажахынуудай тоодо ТГК-14, Бурятэнерго, Читаэнергосбыт, Гусиноозерскын ГРЭС, Буряадай РДУ болон бусад эмхинүүд ородог юм.

Һүүлэй жэлнүүдтэ Буряад Уласай элшэ хүсэнэй һалбарида олохон шэнэ түсэлнүүд бэелүүлэгдээ, зайн галай томо түбүүд ашаглалгада тушаагдаа. Үнэхөөрөөшье, иимэ томо хэмжээнэй түсэлнүүды бэелүүлхын тулада ехэхэн хүрэнгэ оруулха,  эрхим шударгы мэргэжэлтэд хэрэгтэй.

Элшэ хүсэнэй эмхинүүдэй хүтэлбэрилэгшэдтэ, тэдэнэй ажалшадта баяр баясхалан хүсэнэб. Танай хэһэн ажал Буряад Уласай хүгжэлтэдэ горитойхон нэмэри болоно.

Танай уран шадабари, харюусалгатай ханалгатай хандасатнай Буряадай элшэ хүсэнэй саашанхи хүгжэлтын найдамтай түшэлгэ болохо юм. Танай хэһэн ажалай габьяа хододоо үндэрөөр сэгнэгдэн байха гэжэ этигэнэб. Та бүгэдэндэ элүүр энхые, аза жаргал хүсэнэб. Гэр бүлэтнай амгалан тэнюун һуухань болтогой!

Автор: Бэлигто ЦЫРЕНДОРЖИЕВ

Фото: Буряад Уласай элшэ хүсэнэй яаман