Ниигэм 22 dec 2020 187

​Буряад Уласай хүдөө ажахын яаман 2020 ондо бэелүүлэгдэһэн гүрэнэй түсэлнүүдэй үрэ дүнгүүдые согсолно

© фото: Буряад Уласай хүдөө ажахын яаман

Байгша оной январиин нэгэнһээ «Хүдөө hууринуудай тогтууритай хүгжэлтэ» гэhэн гүрэнэй программа бэелүүлэгдэжэ эхилһэн байна.

Энэ программын ашаар 5 айл бүлэ гүрэнэй туhаламжада хүртэлсэжэ, шэнэ гэртэй болобо.

Хүүгэдэй наадаха тамирай талмайнууд, хүшөөнүүд, амаралгын сэсэрлигүүд болон бусад 76 хэмжээ ябуулганууд бэелүүлэгдээ.

Энээнһээ гадна Кабанскын аймагай Хандала тосхондо болон Түнхэнэй аймагай Хужар hууринда соёлой байшангууд һэльбэн шэнэлэгдээ. Шэнээр баригдаһан соёлой байшангууд нэгэ-нэгэ автобустай болгогдоо. Үшөө тиихэдэ һургуулиин үхибүүдые шэрэхэ автобус Тарбагатайн hургуулида дамжуулагдаба.

Түнхэнэй аймагай Аршаан hууринай ажаһуугшадые һайн шанартай уһаар хангахын тулада хүйтэн уһанай соргонууд баригдана.  Энэл аймагай Шэмхэ болон Хужар hууринуудай гудамжанууд зайн галай элшээр гэрэлтүүлэгдээ.

Энэ жэл Тарбагатай тосхондо эмнэлгын газарай барилга эхилһэн юм. Шэнэ поликлиникын байшан 2021 ондо ашаглалгада тушаагдахаар хараалагдана.

 

Автор: Бэлигто ЦЫРЕНДОРЖИЕВ

Фото: Буряад Уласай хүдөө ажахын яаман