Ниигэм 22 dec 2020 233

Эгээл хүгшэн модон Ойхон аралда ургана

«Деревья – памятники живой природы» гэһэн Бүхэроссиин программын ашаар, «Элүүр ой модон» гэжэ нэрэтэй  түбэй мэргэжэлтэд ой модо шэнжэлдэг, шүүмжэлдэг ажалтай. Тэдэнэр Ород Улас дотор ургадаг эгээл хүгшэн модо тодорхойлхо талаар ажал ябуулаа. Тиин Эрхүү можын Ойхон аралда ургадаг шэнэһэн эгээл үндэр наһатай модон гэжэ элирүүлэгдэбэ. Уридшалан мэдээгээр, шэнэһэн 777 жэлэй туршада ургажа, мүнөөшье хүрэтэр «Ойхоной харуулшан» гэжэ нэрлэгдэдэг. Энэл газарта ургажа һууһан нарһан 606 жэл соо байна гээд тодорхойлогдоо. Тэрэниие «Ганса сэрэгшэ» гээд зон нэрлэдэг байна. Эдэ хоёр модон аралай эгээл ехэ эльһэтэй газарта ургана.

Мэргэжэлтэд тусхайта техникын аргаар модонуудай шэнжэлэлгэ хэжэ, бүхы мэдээсэл абаха аргатай.

Ород Уласай топ-5 модонуудай тоодо Хакасия Уласта ургадаг нарһан, Дагестанда болон Псковдо ургадаг сарса модонууд оруулагдаа. Дагестанай сарса модон топ-то ороһон модонуудай дунда эгээл залуу – 508 жэл соо ургана гэжэ тодорхойлогдоо.

 

Фото: arigus.tv